(Concept ontwerp d.d. 15-02-2017)

NAAM, ZETEL EN FEDERATIEF VERBAND

Artikel 1
1.  De vereniging draagt de naam: DE WERKENDE FLATCOATED RETRIEVER GROEP, afgekort de WFRG.
2.  Zij is gevestigd te Ridderkerk.
3.  De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij is opgericht op negenentwintig November tweeduizend zestien.
4.  De vereniging zal zo spoedig mogelijk na erkenning door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland als lid toetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen: “Raad van Beheer”.

DOEL

Artikel 2
1.  Het doel van de vereniging is:
a. het behartigen van de belangen van het ras Flatcoated Retriever;
b. het nemen en/of bevorderen van maatregelen  ter verbetering van dit ras;
c. het nemen en/of bevorderen van maatregelen die kunnen leiden tot instandhouding en verbetering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en de instandhouding en verbetering van de werkeigenschappen in het bijzonder.
d. het nemen en/of bevorderenvan maatregelen ter stimulatie van het gebruik van de werkeigenschappen van de Flatcoated Retriever, zowel met betrekking tot de praktijkjacht als met betrekking tot een breed scala aan de jacht gerelateerde kunstmatige proeven;
e. het nader tot elkaar brengen van fokkers, voorjagers en andere liefhebbers van de Flatcoated Retriever;
f.  het bevorderen van een goede band tussen baas en hond;
g. het aan derden inzicht geven in de gebruiksmogelijkheden van zowel de Flatcoated Retriever in het algemeen, als van de individuele Flatcoated Retriever voor het werk ná het schot;

2.  De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen, alsmede het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, het fokken, het opvoeden en de opleiding van de Flatcoated Retriever;
b. het, naast de regelgeving met betrekking tot o.a. het fokken en de gezondheid, opnemen van werkgeschiktheidseisen in het verenigingsfokreglement;
c. het registreren, het aan derden verstrekken en publiceren van aan individuele Flatcoated Retrievers gerelateerde gegevens ter bevordering en ondersteuning van een verantwoorde fokkerij;
d. het (doen) organiseren van onder andere jachtpraktijkdagen, Mock-Trials en Koudwildtesten, waar voorjagers en/of hun honden ervaring kunnen opdoen met de eisen die worden gesteld voor deelname aan veldwedstrijden;
e. het (doen) organiseren van onder andere apporteer- en veldwedstrijden, jachthondenproeven, workingtesten, certificaatdagen en teamwedstrijden;
f. het geven van trainingen en/of het bevorderen van trainingsmogelijkheden;
g.  het behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeesterscorps;
h. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, één en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

VERHOUDING TOT DE VERENIGING RAAD VAN BEHEER

Artikel 3
1.  De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
2.  De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
3.  De leden van de vereniging zijn jegens het bestuur van de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
4.  De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen van de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichting gen die de leden van de vereniging ook rechtstreeks hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1.  De vereniging kent:
a.  gewone leden,
b.  jeugdleden
c.  medeleden.
2. Gewone leden van de vereniging zijn meerderjarige personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
3. Jeugdleden zijn minderjarige personen, die door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers bij het bestuur zijn aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Jeugdleden die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, worden automatisch lid van de vereniging.
 Jeugdleden hebben in de algemene ledenvergaderingen geen stemrecht en kunnen niet voor een bestuursfunctie worden voorgedragen. 
4.  Medeleden zijn meerderjarige personen, die met een lid op het zelfde adres een samenlevingsverband hebben en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 Medeleden hebben stemrecht in de algemene ledenvergaderingen.
5. Jeugdleden en medeleden betalen minder contributie, te weten één/derde van de voor gewone leden vastgestelde contributie.
6.  Aanmelding als lid, jeugdlid of medelid dient plaats te vinden middels een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier wordt via de website van de vereniging beschikbaar gesteld.
7.  Het bestuur kan het besluit omtrent toelating ten hoogste twee maanden aanhouden. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat hiertegen binnen één maand na ontvangst van het bericht van weigering beroep op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering open. Dit beroep dient per aangetekend schrijven  onder vermelding van de gronden waarop het beroep rust te worden ingediend.
8.  Uitgesloten van het lidmaatschap zijn allen, die door de Raad van Beheer zijn gediskwalificeerd, tijdens de duur van hun diskwalificatie.

Artikel 5
Waar in de navolgende artikelen van deze statuten wordt gesproken over leden, worden hieronder eveneens begrepen jeugdleden en medeleden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6
1.   Het lidmaatschap eindigt:
a.  door het overlijden van een lid;
b.  door schriftelijke opzegging door het lid, dan wel door gebruik te maken van het via de  website beschikbaar gestelde afmeldingsformulier;
c.  door opzegging namens de vereniging.
d.  door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 De vereniging restitueert geen contributie na eenendertig januari van het lopende jaar.
3.  Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
4.  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Dit is, behoudens lid 6, slechts mogelijk indien het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt, indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Opzegging namens de vereniging is eveneens mogelijk in geval aan het lid door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd.
7.  Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) geschiedt door het bestuur. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
8.  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, wordt betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen in kennis gesteld.  Betrokkene staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Ledenvergadering. Dit beroep dient per aangetekend schrijven  onder vermelding van de gronden waarop het beroep rust te worden ingediend.  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
9.  Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het hele jaar verschuldigd.

GELDMIDDELEN

Artikel 7
1.  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.  contributies;
b.  inschrijf- en entreegelden voor de evenementen;
c.  schenkingen, legaten en erfstellingen;
d.  overige baten.
2.  Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
3.  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, ter harer beoordeling, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.

BESTUUR – BENOEMING

Artikel 8
1.  Het bestuur bestaat uit minstens drie (3) en hoogstens negen (9) meerderjarige leden, gekozen uit en door de stemgerechtigde leden.
2.  De verkiezing van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de Algemene Ledenvergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste veertien dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke, getekende bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat, alsmede van de handtekening van de voorstellers.
3.  Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering.
4.  Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in de keus.
5.  Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de verkiezing uit die voordrachten.
6.  Indien het aantal bestuursleden beneden drie gedaald is, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht ten spoedigste een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. Een tijdelijk bestuur van minder dan drie leden, is slechts bevoegd om lopende zaken en zaken die geen uitstel verdragen, te behandelen.

FUNCTIE EN TAAK VAN HET BESTUUR

Artikel 9
1.  De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering rechtstreeks in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld. Vereniging van functies is niet mogelijk.
2.  Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur, desgewenst aangevuld met een vierde lid uit het bestuur.
3. Van elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
4. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
5.  Bij huishoudelijk reglement kunnen voorschriften aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het (dagelijks) bestuur, alsmede de taken van de verschillende bestuursleden  nader worden geregeld.

Artikel 10
1.  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden ingesteld. 
Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Naast het bestuur zijn de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, danwel twee andere bestuursleden gezamenlijk (bij onstentenis van de voorzitter en de secretaris) bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen.
2.  Voor het sluiten van de volgende overeenkomsten, respectievelijk voor het verrichten van de volgende handelingen behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering:
a. overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
b. verbindingen van de vereniging borg of hoofdelijk medeschuldenaar, het zich voor derden sterk maken of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbinden;
c. het aanvaarden of weigeren van erfstellingen, legaten of schenkingen;
d. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten ten laste van de vereniging;
e. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag één/derde van de jaaropbrengst aan contributie per gebeurtenis te boven gaand;
f. het aangaan van en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 De in dit artikel onder lid 2 sub e bedoelde handelingen hebben geen betrekking op door de vereniging georganiseerde evenementen, die middels inschrijfgelden of entreegelden worden gefinancierd.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 12
1.  Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst, door een met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit.
 Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.  Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is herkiesbaar. Hij die in een tussentijdse vacature wordt gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.  door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b.  door bedanken te allen tijde.

JAARSTUKKEN

Artikel 13
1.  Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zo danig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.  Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. Het bestuur overlegt ter goedkeuring een begroting voor het verenigingsjaar volgend op het jaar waarin de Algemene Ledenvergadering plaats vindt en tevens eventuele begrotingswijzigingen op de goedgekeurde begroting van het lopende jaar.
5.  De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van deze commissie worden voor twee jaar benoemd en zijn na het verstrijken van deze termijn niet herkiesbaar. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
6.  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
7.  De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door het benoemen van een andere commissie.
8.  Het bestuur is verplicht de bescheiden van de vereniging gedurende zeven jaar te bewaren of zoveel korter of langer als de wet met betrekking tot de bewaarplicht voor verenigingen voorschrijft.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 14
1.  Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.  Jaarlijks, doch uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. In die vergadering komen onder meer aan de orde:
a.  het jaarverslag, de rekening en verantwoording en de begroting zoals bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b.  de benoeming van de in artikel 13, lid 5 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c.  voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur, aangekondigd bij de oproeping van de Algemene Ledenvergadering.
e.  schriftelijke voorstellen aan de Algemene Ledenvergadering van tenminste tien stemgerechtigde leden, worden op de agenda van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vermeld, indien zij tenminste zes weken vóór die Algemene Ledenvergadering zijn ingediend. Zij worden met een preadvies van het bestuur tenminste drie weken vóór de Algemene Ledenvergadering aan de leden bekend gemaakt;
f. rondvraag.
3.  Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede wanneer tenminste vier procent (4%) van de stemgerechtigde leden schriftelijk de wens hiertoe aan het bestuur te kennen geven, met opgave van de te behandelen punten.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15
1.  Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging.
Alle aanwezigen zijn verplicht de presentielijst te tekenen,
2.  Over de toegang van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3.  Ieder gewoon lid of meerderjarig medelid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4.  in afwijking van hetgeen in artikel 38 lid 4 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaald wordt, is het stemmen bij volmacht niet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

Artikel 16
1.  De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve daarin.
2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na goedkeuring door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
3.  De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 17
1.  Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer een meerderheid der vergadering of, indien de stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.  Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
4.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, is het voorstel verworpen, tenzij direct na deze stemming herstemming wordt gevraagd. Herstemming kan slechts eenmaal plaatsvinden.
7.  Alle stemmingen niet handelende over personen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 18
1.  De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de (email)adressen van de leden volgens het ledenregister en via de website van de Werkende Flatcoated Retriever Groep als officieel orgaan van de vereniging. De termijn van oproeping bedraagt tenminste eenentwintig (21) dagen.
2.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3.  Voorstellen die tijdens de vergadering worden ingebracht, worden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op de agenda geplaatst, indien de vergadering daartoe beslist. Over voorstellen welke niet op de agenda staan, kunnen geen beslissingen worden genomen. Dit geldt niet voor voorstellen, die betrekking hebben op de vergaderorde of zaken van huishoudelijke aard.

REGLEMENTEN

Artikel 19
1.  De Algemene Ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen, waarvan de bepalingen niet strijdig mogen zijn met en niet mogen afwijken van de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of van deze statuten.
2.  Indien de reglementen van de Raad van Beheer verlangen dat een huishoudelijk reglement of een ander reglement aan de goedkeuring van de Raad van Beheer wordt onderworpen, dan treedt het niet in werking alvorens die goedkeuring is verkregen. Hetzelfde geldt voor een wijziging van dat reglement.
3.  De Algemene Ledenvergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement gestelde eisen voor besluitvorming en de voorbereiding is voldaan.
Ook de Algemene Ledenvergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement.

GESCHILLENCOMMISSIE

Artikel 20
Het bestuur kan een geschillencommissie benoemen, waarvan de werkwijze geregeld wordt in het huishoudelijk reglement.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 21
De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 22
1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.  De voorgestelde wijzigingen dienen woordelijk in de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging, te worden opgenomen.
3.  Een besluit tot statutenwijziging kan allen worden genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
4.  Een statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van beheer en treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 23
1. De vereniging kan slechts worden ontbonden door een besluit van een Algemene Ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar de ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.
2. De vereniging kan worden ontbonden door een met ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering, waar tenminste twee/derde van de leden  tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen  acht weken daarna een tweede  Algmene Ledenvergadering  bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij liquidatie der vereniging zal de vereffening geschieden door het bestuur.
4.  Aan een eventueel batig saldo, na vereffening, zal door de Algemene Ledenvergadering een bestemming worden gegeven, zoveel mogelijk overeenkomend met het doel van de vereniging. Een eventueel batig saldo wordt in geen geval onder de leden verdeeld.

UITGESTELDE INWERKINGTREDING

Artikel 24
De navolgende artikelen worden pas van kracht na erkenning van de vereniging door de Raad van Beheer:
1. artikel 2, lid 2 onder g.
2. artikel 3.
3. artikel 4, lid 8.
4. artikel 6, lid 6.
5. artikel 19, lid 2.
6.  artikel 22, lid 4.

SLOTBEPALING

Artikel 25
Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.