Het reglement zelf is hier als PDF-document beschikbaar. U kunt het in een apart venster openen om te lezen, in te zoeken of af te drukken.
Hieronder vindt u een weergave van ons jachtproeven reglement in de vorm van hoofdstukken. U opent (of sluit) een hoofdstuk door op de titel te klikken.

Het reglement zelf is hier als PDF-document beschikbaar. U kunt het in een apart venster openen om te lezen, in te zoeken of af te drukken.
Hieronder vindt u een weergave van ons jachtproeven reglement in de vorm van hoofdstukken. U opent (of sluit) een hoofdstuk door op de titel te klikken.

Voorwoord

Hierbij het jachtproeven reglement van De Werkende Flatcoated Retriever Groep. In dit reglement kunt u alles vinden over de opzet en uitvoering van de evenementen waaraan uw Flatcoated Retriever kunt meedoen.

Zijn er nog vragen of opmerkingen, dan kunt u hierover contact opnemen met het bestuur.

Het bestuur 25 november 2016

Wijziging:

Conform artikel 18.1. is besloten de op 22 augustus 2017 doorgevoerde wijziging van artikel 4.2 van het Jachtproeven Reglement ongedaan te maken. Het openstellen van de inschrijving voor clubdiplomadagen en workingtests voor de Ierse Water Spaniel bleek in strijd met eerder gemaakte afspraken in het retrieveroverleg.

Het bestuur 27 november 2017

H1 - Algemene definities

art. 1.1
WFRG
Werkende Flatcoated Retriever Groep
art. 1.2
F.C.I.
Fédération Cynologique Internationale
art. 1.3
R.v.B.
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
art. 1.4
K.N.J.V.
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
art. 1.5
ORWEJA
Organisatie Wedstrijdwezen van Jachthonden
art. 1.6
Bestuur
Het bestuur van de WFRG met als taak "het in stand houden van de Flatcoated Retriever als jachthond”.
art. 1.7
Retriever
Een hond behorende tot een ras dat door de F.C.I. is ingedeeld in rasgroep 8 (retrievers, spaniëls en waterhonden). Het is een hond die tijdens de praktische jacht wordt gebruikt voor het werk ná het schot.
art. 1.8
JP Reglement
Dit reglement is van toepassing op de evenementen van de jachtproeven van de WFRG waarvoor geen algemeen geldende regels zijn.
Zijn er wel algemeen geldende regels, zoals voor de KNJV-Jachthondenproeven en veldwedstrijden (ORWEJA), dan gaan deze regels voor.
art. 1.9
JP-evenement
Een evenement georganiseerd door het BESTUUR of een door het BESTUUR aangewezen organisatie. Zo kunnen er o.a. zijn: Clubdiplomadagen, Workingtesten, Teamwedstrijden, WFRG Trofee, KNJV-SJP, KNJV-MAP, Mock-trails, Veldwedstrijden, Koudwildtesten en ORWEJA Workingtesten (OWT).
art. 1.10
Proef
Elk der afzonderlijke proeven van een JP-evenement.
art. 1.11
Clubdiplomadag
Een Clubdiplomadag omvat proeven van kunstmatige aard, waarbij van de jachtpraktijk wordt uitgegaan en waardoor zoveel mogelijk de jachteigenschappen en de mate van dressuur, d.w.z. de bruikbaarheid voor het werk ná het schot, beoordeeld kunnen worden.
Clubdiploma's behaald op een door NLV, GRCN, FRC, NSDTR, LKN en CBRN georganiseerde wedstrijd worden door de WFRG erkend.
art. 1.12
Workingtest
Een Workingtest omvat een aantal proeven van kunstmatige aard, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van situaties, zoals die in de jachtpraktijk of op veldwedstrijden kunnen voorkomen.
WT-certificaten behaald op een door NLV, GRCN, FRC, NSDTR, LKN en CBRN georganiseerde wedstrijd worden door de WFRG erkend.
Art. 1.13
WFRG Trofee
De afsluitende workingtest op A tot A+ -niveau waarbij de Flatcoated retrievers aan een aantal deelname-criteria moet voldoen.
art. 1.14
Teamwedstrijd
Workingtest waarbij de deelnemende tems zijn opgebouwd uit drie retrievers met een door het bestuur te bepalen africhtingsniveau.
art. 1.15
Mock-trail
Voor een Mock-trail worden dezelfde regels toegepast, zoals die voor een veldwedstrijd gelden. Het verschil is dat er hier met dummy's wordt gewerkt i.p.v . met warm wild.
art. 1.16
Internationale Teamwedstrijd
Internationale Workingtest waar teams uit verschillende landen aan meedoen. De teams bestaan uit 3 retrievers met een africhtingsniveau op minimaal B2-niveau
art. 1.17
Koudwildtest
Een koudwildtest is een nagebootste jacht voor retrievers, waarbij gebruik wordt gemaakt van reeds geschoten wild.
art. 1.18
MAP
Meervoudige Apporteerproef
art. 1.19
SJP
Standaard Jachthondenproef
art. 1.20
OWT
ORWEJA Workingtest
art. 1.21
Veldwedstrijd
Een veldwedstrijd is een wedstrijd waarop retrievers in het vrije veld, ná het schot, op levend of pas geschoten wild worden beoordeeld naar de mate, waarin zij effectief, op raseigen wijze en in samenwerking met hun voorjager werken.
art. 1.22
Wedstrijdleider
Een door het bestuur aangestelde persoon die leiding geeft aan het JP-evenement en medeverantwoordelijk is voor het goede verloop daarvan.
art. 1.23
Afgevaardigde
Een door het bestuur aangewezen persoon die tijdens het JP-evenement toezicht houdt op de naleving van het JP reglement en algemene zaken coördineert met de organiserende instantie.
art. 1.24
Voorjager
Degene die de retriever op een JP-evenement voorjaagt.
art. 1.25
Keurmeester
Degene die bevoegd is een proef af te nemen, te beoordelen en met een cijfer te waarderen.
art. 1.26
Aspirant-keurmeester
Zij die te kennen hebben gegeven opgeleid te willen worden tot keurmeester en daartoe door het bestuur zijn aanvaard.
art. 1.27
Medewerker/Helper
Zij die door de wedstrijdleider aangezocht zijn te helpen bij een JP- evenement.
art. 1.28
Wedstrijdsecretaris
Bestuurslid belast met de inschrijvingsprocedure van de JP-evenementen.
art. 1.29
Penningmeester
Bestuurslid belast met het financiële gedeelte van de JP-evenementen.
art. 1.30
Wedstrijdsecretariaat
Secretariaat, belast met de controle op aanmelding van deelnemende honden op de dag van het evenement, het verzamelen van de uitslagen en het verwerken daarvan, alsmede het geven van informatie omtrent verloop en procedures bij JP-evenementen
art. 1.31
Website van de WFRG
Het officieel orgaan van de Werkende Flatcoated Retriever Groep (wrfg.nl)

H2 - Definities en doelstellingen

art. 2.1
Een JP-evenement is een samenstel van kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven of een tijdens een jacht georganiseerd evenement.

art. 2.2
Een JP-evenement heeft ten doel de bruikbaarheid van een retriever voor het werk ná het schot te testen.

art. 2.3
Het uiteindelijke doel van een JP-evenement is het bevorderen en stimuleren van de werkeigenschappen van de Flatcoated Retriever, zonder daarbij de karaktereigenschappen uit het oog te verliezen.

H3 - Voorschriften voor het organiseren van een JP evenement

art. 3.1
De organisatie van een evenement wordt uitgevoerd door of met instemming van het bestuur.

art. 3.2
JP-evenementen staan onder toezicht van het bestuur die dit toezicht doet uitoefenen door een afgevaardigde.

art. 3.3
Personen of instanties die een evenement willen organiseren dienen vroegtijdig contact op te nemen met het bestuur voor wat betreft datum, aantal deelnemers, plaats en soort evenement.

art. 3.4
De organiserende instantie dient zich te houden aan de algemene richtlijnen van het bestuur.

art. 3.5
Op geen enkele door het bestuur of een door het bestuur aangewezen organisatie, georganiseerde kunstmatige proef is het gebruik van levend wild, in welke vorm dan ook, toegestaan.

art. 3.6
De proeven worden gehouden met standaard dummy’s (1 ponds, compleet met koordje en dwarshoutje, in de kleuren groen of wit/zwart). Ingeval door deelnemers meegebrachte dummy’s worden gebruikt, mogen deze niet bekleed zijn met vellen, veren e.d.

art. 3.7
De organisatie van een JP-evenement is gerechtigd, na overleg met de afgevaardigde en/of het bestuur, te besluiten om voor bepaalde apporten standaard dummy’s en/of afwijkende dummy’s van het bestuur te gebruiken. Deze dummy’s blijven eigendom van het bestuur.

art. 3.8
Bij de B- en A- klasse kan de organisatie tijdens W orkingtesten gebruik maken van een dummy-launcher, waarvan de dummy’s (plastic of canvas) geapporteerd moeten worden.

art. 3.9
Tijdens de Clubdiplomadagen worden de proeven I en J met koud wild afgelegd. Indien hiervoor geen toestemming wordt verleend in het kader van de Flora- en Faunawet, wordt gebruik gemaakt van gesprayde dummy’s.

art. 3.10
Tijdens de Workingtesten zijn sleepsporen met koud wild en/of dummy’s toegestaan. Sleept men met wild dan dient er ook een stuk wild aan het eind van de sleep te liggen, indien er gebruik gemaakt wordt van een dummy ligt aan het eind van de sleep ook een dummy.

art. 3.11
Voor het afgeven van een schot in de C-, B- of A-klasse kan er gebruik worden gemaakt van o.a. jachtgeweer, alarmpistool of dummy launcher.

art. 3.12
Daar waarin de einduitslag van evenementen sprake is van ex aequo gevallen worden honden gerangschikt naar leeftijd. Jongste hond krijgt de hoogste plaatsing, de oudste hond de laagste. Een uitzondering hierop is de de WFRG Trofee, bij ex aequo gevallen vindt geen rangschikking plaats, wel ontvangt de jongste hond de wisseltrofee.

H4 - Bepalingen omtrent het inschrijven en toelaten van retrievers op een JP-evenement

art. 4.1
Door deelname aan een JP-evenement aanvaardt de deelnemer de rechtsmacht van de R.v.B. en de werking van het Kynologisch Reglement, van het ORW EJA-reglement en van dit JP-reglement en mag hij geacht worden bekend te zijn met die reglementen.

art. 4.2
Inschrijving op de door het bestuur georganiseerde evenementen is als volgt geregeld;
Leden van de WFRG met een Flatcoated Retriever:
Hebben ten alle tijden voorrang. Voor de resterende deelnemersplaatsen komen vervolgens, tenzij anders vermeld, de leden van de WFRG met een een ander retrieverras als eerste in aanmerking.
Clubdiplomadagen, Workingtesten:
Open voor alle retrieverrassen.
Koudwildtest:
Open voor alle retrieverrassen.
KNJV Standaard jachthondenproef, Meervoudige Apporteer Proef, OWT:
Alleen Flatcoated Retrievers, tenzij de proef georganiseerd wordt met andere rasverenigingen, of opengesteld is voor alle retrieverrassen.
Veldwedstrijden:
Open voor alle retrieverrassen, echter bij de toewijzing moet rekening gehouden worden om zoveel mogelijk de Flatcoated Retriever aan dit evenement te laten deelnemen.
Internationale Workingtest:
Opengesteld voor alle retriever rassen, het door de WFRG afgevaardigde team bestaat uit Flatcoated
Retrievers.

Inschrijvingen worden pas in behandeling genomen na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld, waarbij het moment van betaling bepalend is voor de volgorde van inschrijving.

art. 4.3
Inschrijven is alleen mogelijk via het standaardinschrijfformulier voor het betreffende kalenderjaar en is te verkrijgen via de WFRG website. Inschrijfformulier en betaling dienen vóór de sluitingsdatum bij het bestuur ontvangen te zijn. Er wordt altijd een bevestiging van deelname verstuurd.
Het maximaal aantal deelnemende honden aan een JP-evenement wordt per evenement vastgesteld.
Het inschrijfgeld, rekeningnummer, sluitingsdatum e.d. staan vermeld op het inschrijfformulier. Inschrijvingen worden pas in behandeling genomen ná ontvangst van het inschrijfgeld.
Inschrijfgeld wordt alleen gerestitueerd bij niet-plaatsing wegens overtalligheid of bij afzeggen van de inschrijver, bij het (wedstrijd)secretariaat, vóór de sluitingsdatum van het evenement (in dit laatste geval wordt administratiekosten ingehouden).

art. 4.4
Wanneer voor een evenement een inschrijfformulier wordt ingediend, is betaling van het inschrijfgeld te allen tijde verplicht. Bij niet voldoen van de betalingsverplichting zal het bestuur de voorjager/hond voor deelname aan andere JP-evenementen kunnen uitsluiten, totdat de betaling alsnog ontvangen wordt.

art. 4.5
Indien een evenement niet vol is, mag een voorjager met maximaal twee honden deelnemen. Dit geldt alleen indien deze honden in dezelfde klasse zijn ingeschreven, of in de B en A-klasse zijn ingeschreven.

art. 4.6
Honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt, zijn van deelname uitgesloten.

art. 4.7
Honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt, maar niet ouder zijn dan 12 maanden, kunnen uitsluitend in de C-klasse meedoen.

art. 4.8
Honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 12 maanden hebben bereikt, maar niet ouder zijn dan 18 maanden, kunnen uitsluitend in de C- en B-klasse meedoen.

art. 4.9
Honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt, kunnen in alle klassen meedoen, mits ze voldoen aan de daarvoor gestelde criteria.

art. 4.10
Een deelnemer krijgt alleen een plaatsing indien deze alle proeven heeft uitgevoerd. Een deelnemer die hetzij door diskwalificatie, hetzij door eigen keuze, één of meer proeven overslaat, wordt niet in de ranglijst opgenomen.

art. 4.11
Uitgesloten van deelname zijn:

 • Honden die gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken, voorafgaande aan het evenement, in omstandigheden hebben verkeerd waardoor het gevaar van besmetting met hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen valt.
 • Teven die op de dag van het evenement in een toestand van loopsheid verkeren.
 • Zichtbaar dragende teven.
 • Ongeregistreerde honden: dit zijn honden zonder officiële stamboom.

art. 4.12
Degene(n) die de proeven voor een Workingtest heeft/hebben ontworpen en/of uitgezet, mag/mogen op de betreffende Workingtest geen hond(en) inschrijven of voorjagen.

art. 4.13
Het inschrijfgeld bedraagt niet meer dan een jaarlijks door het bestuur vast te stellen maximum bedrag per
hond. Inschrijfgelden worden bekend gemaakt via het standaardinschrijfformulier of via de aankondiging van het JP-evenement op de WFRG website wfrg.nl

H5 - Bepalingen omtrent de organisatie en het verloop van een JP-evenement

art. 5.1
Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor het georganiseerde evenement.

art. 5.2
De organiserende instantie is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het evenement.

art. 5.3
Het bestuur voelt zich niet verplicht om voor de evenementen de deelnemende honden door een dierenarts te laten keuren, dit in tegenstelling tot de KNJV SJP, de – MAP en de OWT, waar keuring verplicht is.

art. 5.4
Indien dit niet nader door de wedstrijdleiding wordt aangegeven, is men bij het afleggen van de proeven bij clubdiplomadagen niet gebonden aan de alfabetische volgorde waarin zij in dit reglement voorkomen, met dien verstande dat, bij het afleggen van de proeven voor het A-diploma, eerst proef I moet worden afgelegd en pas nadat de hond daarvoor tenminste voldoende heeft behaald, proef J.

art. 5.5
Om de proeven sneller en aantrekkelijker te laten verlopen is het toegestaan twee of meer proeven voor het
C- en B-clubdiploma te combineren.

art. 5.6
Bij de proeven voor het C- en B-clubdiploma is het toegestaan dat een keurmeester een deel der honden of een deel der proeven beoordeelt.
De proeven voor het A-clubdiploma moeten door drie keurmeesters beoordeeld worden.

art. 5.7
Voor ieder evenement wordt door het bestuur een programma uitgegeven. Aan de deelnemers, keurmeesters, afgevaardigde en belanghebbenden wordt dit programma kosteloos verstrekt.
Het programma moet tenminste onderstaande gegevens bevatten:

 • Naam van de organisatoren.
 • Plaats en datum van het evenement.
 • Naam van de wedstrijdleider(s).
 • Naam van de afgevaardigde van het bestuur.
 • Namen van de (aspirant-)keurmeesters.
 • De ingeschreven honden met vermelding van:
  • de officiële naam van de hond;
  • ras;
  • geslacht;
  • geboortedatum;
  • naam van de eigenaar;
  • naam van de voorjager.

art. 5.8
Het JP-wedstrijdsecretariaat draagt er zorg voor dat de afgevaardigde uiterlijk op de derde dag voorafgaande aan de dag van het JP-evenement in het bezit is van een volledig programma.

art. 5.9
Er dient uiterlijk twee weken na afloop van een evenement een volledig ingevulde en van alle rekeningen voorziene eindafrekening aan de penningmeester van het bestuur te worden gestuurd.

art. 5.10
Op de terreinen waar de evenementen worden gehouden dienen gedurende de proeven de deelnemende honden, behoudens de momenten dat zij zelf een proef afleggen, te zijn aangelijnd.
De afgevaardigde is gerechtigd bij overtreding van deze regel deelnemers voor verdere deelname uit te sluiten “diskwalificatie”.

art. 5.11
De door de wedstrijdleiding gegeven aanwijzingen/richtlijnen dienen te worden opgevolgd.

Art. 5.12
De JP-afgevaardigde heeft het recht de tatoeagenummers of chips van de deelnemende honden te controleren of te laten controleren.

Art. 5.13
Redenen voor diskwalificatie, zie hoofdstuk 16 van dit reglement.

Art. 5.14
Op een Clubdiplomadag worden de proeven A tot en met H door de organiserende instantie uitgezet. De proeven I en J moeten worden uitgezet in overleg met de JP-afgevaardigde, en dienen de goedkeuring te hebben van de voor die proeven aangewezen keurmeesters.

art. 5.15
De keurmeesters voor de proeven I en J op een clubdiplomadag worden in overleg met de JP-afgevaardigde aangewezen.

H6 - bepalingen omtrent; afgevaardigden, keurmeesters, aspirant-keurmeesters en officiële geweren

art. 6.1
Afgevaardigden
Het bestuur wijst voor elk JP-evenement een afgevaardigde aan (conform art. 3.2).
De afgevaardigde heeft tot taak het bestuur op het betreffende evenement te vertegenwoordigen en toe te zien op de naleving van het in dit reglement gestelde.
In het geval van een workingtest controleert de JP-afgevaardigde de proeven aan de hand van de eisen, gesteld in Hoofdstuk 8: Workingtesten.
De JP-afgevaardigde controleert op de dag van het evenement of de proeven in overeenstemming zijn met het gestelde in het JP-reglement.
De afgevaardigde mag, tenzij het bestuur uitdrukkelijk anders bepaald, niet als voorjager van een hond bij het JP-evenement zijn betrokken.
De afgevaardigde controleert het wedstrijdsecretariaat te velde en ondertekent de diploma's of certificaten.

art. 6.2
Keurmeesters
Als keurmeesters op de Clubdiplomadagen en Workingtesten kunnen erkende WFRG, GRCN, NLV, LKN,
FRC, KNJV-en Veldwedstrijdkeurmeesters worden uitgenodigd.

art. 6.3
Keurmeesters die op een evenement, danwel onderdeel daarvan, ambteren, mogen op die proef geen eigen hond voorjagen.

art. 6.4
Ieder jaar zal door het bestuur een lijst van keurmeesters worden vastgesteld. De organiserende instantie wordt geacht uit deze lijst de keurmeesters te kiezen. Mocht de voorkeur uitgaan naar iemand buiten deze lijst (bijvoorbeeld uit het buitenland) dan moet eerst het bestuur hiervan op de hoogte worden gebracht. De beslissing van het bestuur hierover is bindend.

art. 6.5
Aspirant-keurmeesters
Diegene die door het bestuur als zodanig op een lijst van aspirant-keurmeester zijn geplaatst.

art. 6.6
Benoemingsprocedure van keurmeesters voor JP-evenementen
Zij die op de aspirant-keurmeesterslijst wensen te worden geplaatst melden zich daartoe schriftelijk aan bij het bestuur van de eigen rasvereniging, met vermelding van hun kwaliteiten op het gebied van retrievers. Voorwaarden waar aan voldaan moet worden:
zij moeten

 • te goeder naam en faam bekend staande meerderjarige Nederlanders dan wel Nederlands ingezetenen zijn.
 • lid zijn van de WFRG of een andere Retrieververeniging.
 • op bevredigende wijze, ter beoordeling van het bestuur, retrievers hebben voorgejaagd op KNJV-Jachthondenproeven, Clubdiplomadagen, Workingtesten, etc.

art. 6.7
Het bestuur kan als aspirant-keurmeester uitsluiten

 • hen, die om winst te behalen handel in honden drijven of om die reden ter dekking aanbieden of direct betrokken zijn bij ondernemingen, welke zulk een doel hebben.
 • hen, die om winst te behalen honden van derden africhten en/of op Jachthondenproeven voorjagen.
 • hen, die om winst te behalen andere handelingen verrichten, die betrekking hebben op de jachthondensport of indirect betrokken zijn bij ondernemingen, welke zulk een doel hebben.
 • hen, die het bestuur om enige andere reden ongeschikt acht voor het keurmeesterschap.

Van dergelijke beslissingen zal, met redenen omkleed, mededeling worden gedaan aan betrokkenen.

art. 6.8
Het bestuur dirigeert de door haar op de lijst van aspirant-keurmeesters geplaatsten naar vier, door haar aan te wijzen JP-evenementen (2 W orkingtesten en 2 Clubdiplomadagen), om daar te aspireren. Het aspireren geschiedt bij voorkeur binnen één kalenderjaar.

art. 6.9
De organiserende instanties zijn verplicht, de door het bestuur aangewezen aspiranten te laten aspireren op hun evenement.

art. 6.10
Tijdens de proef vormt de aangewezen keurmeester zich een oordeel over de aspirant, hetgeen op schrift wordt gesteld en wordt ingeleverd bij de afgevaardigde. De keurmeester mag zijn/haar bevindingen zowel positief dan wel negatief, niet bekend maken.

art. 6.11
Zij, die op vier verschillende evenementen, onder vier verschillende keurmeesters, naar het oordeel van die keurmeesters, met goed gevolg hebben geaspireerd, kunnen in aanmerking komen om door het bestuur te worden voorgedragen tot keurmeester voor de JP-evenementen.
Het bestuur van de WFRG benoemt de aspirant-keurmeester tot WFRG-keurmeester. Hierna wordt betrokkene geplaatst op de door de retrieverrasverenigingen gehanteerde keurmeesterslijst voor Clubdiplomadagen en Workingtesten.

art. 6.12
Wanneer het bestuur van de WFRG op grond van de uitgebrachte adviezen beslist, dat een aspirant- keurmeester niet voor benoeming zal worden voorgedragen, zal zulks door schriftelijke mededeling aan betrokkene worden bekend gemaakt.

art. 6.13
De aanstelling tot keurmeester voor de JP-evenementen kan te allen tijde door het WFRG bestuur op eigen initiatief worden ingetrokken.
Aspirant-keurmeesters kunnen ook te allen tijde van de aspirant-keurmeesterslijst worden afgevoerd. Van dergelijke beslissingen zal, met redenen omkleed, schriftelijk mededeling aan betrokkenen worden gedaan.

art. 6.14
Als naar de mening van het bestuur voldoende keurmeesters op de keurmeesterlijst vermeld staan, heeft zij het recht aanvragen voor aspirant-keurmeesterschap te weigeren.

art. 6.15
Voor het beoordelen der honden op een Clubdiplomadag kiest de organiserende instantie uit de lijst van keurmeesters voor Jachthondenproeven en/of uit de lijst van clubkeurmeesters maximaal 8 keurmeesters, een en ander met inachtneming van art. 6.2 en bij minimale deelname van 80 voorjagers, anders in overleg met de JP-afgevaardigde.

Art. 6.16
“Officiële geweren”
Voor zover van toepassing wordt op de jachthondenproeven geschoten door “officiële geweren”.
De officiële geweren dienen gebruik te maken van een enkel- of dubbelloops hagelgeweer van een kaliber 12, 16 of 20.
De officiële geweren worden door de keurmeester geïnstrueerd. De officiële geweren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Flora- en Faunawet.

H7 - Clubdiplomadagen

art. 7.1
ALGEMEEN
Een Clubdiplomadag, georganiseerd door het bestuur van de WFRG of een door het bestuur daartoe gevraagde organisatie, omvat proeven van kunstmatige aard, waarbij van de jachtpraktijk wordt uitgegaan en waardoor zoveel mogelijk de jachteigenschappen en de mate van dressuur d.w.z. de bruikbaarheid voor het werk ná het schot, beoordeeld kunnen worden.

art. 7.2
DE PROEVEN EN HUN BEOORDELING
De omschrijving van de opzet en uitvoering van de proeven en de eisen waaraan de volmaakte uitvoering van deze proeven dient te voldoen, zijn in overeenstemming met het gestelde in het ORWEJA-reglement, laatste druk.
Bij de opzet en uitvoering van de proeven A t/m H dient rekening gehouden te worden met het feit dat de proeven worden afgelegd met dummy’s (minder verwaaiing).
Het karakter van de Clubdiplomadag dient een stimulerende werking te hebben op de voorjagers.

DE PROEVEN

De proeven voor het C-diploma

art. 7.2.1
Proef A
Aangelijnd en los volgen

Opdracht:
De hond moet zijn voorjager over een traject van ongeveer 40 meter volgen. Dit traject moet eerst aangelijnd en vervolgens onaangelijnd worden afgelegd.
Het traject heeft de vorm van een langgerekte zandloper waardoor de voorjager steeds twee bochten met zijn hond aan binnenkant en twee bochten met zijn hond aan de buitenkant moet maken.
Tijdens het onaangelijnd volgen moet de voorjager halsband en lijn op een door de keurmeester aangewezen plaats achterlaten.

Beoordeling:

Algemeen:

 • Voor de totale proef wordt één cijfer gegeven, en wel zodanig, dat aangelijnd en los volgen in de uiteindelijke beoordeling even zwaar tellen.
 • De beide delen te weten aangelijnd en los volgen moeten voldoende worden afgelegd.
 • Voor een volmaakte uitvoering is het niet noodzakelijk dat de hond gaat zitten als de voorjager stilstaat.

Voldoende:
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die aangelijnd, zijn voorjager niet herhaaldelijk hindert door trekken, voor de voeten lopen of snuffelen en die onaangelijnd, zijn voorjager volgt en niet herhaaldelijk hindert door achterblijven, vooruit lopen, voor de voeten lopen of snuffelen.

Volmaakt:
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die aangelijnd, attent is, zijn schouder voortdurend ter hoogte van de knie van zijn voorjager houdt en de hond nagenoeg geen aandacht van hem vergt, waarbij de lijn slap hangt en de voorjager zijn bevel niet hoeft te herhalen en die, onaangelijnd, zijn schouder voortdurend ter hoogte van de knie van zijn voorjager houdt en de hond nagenoeg geen aandacht van hem vergt, terwijl de voorjager zijn bevel niet hoeft te herhalen.

art. 7.2.2
Proef B
Uitsturen en komen op bevel

Opdracht:
De hond moet zonder halsband of lijn worden uitgezonden en moet op een afstand van ongeveer 30 meter voldoende vrij in beweging zijn. Daarna moet de hond op bevel naar de voorjager komen. De voorjager moet dit bevel geven onmiddellijk nadat de keurmeester hem dit opdraagt.

Beoordeling:

Algemeen:

 • Het uitsturen van de hond in een door de voorjager gekozen richting is toegestaan, mits de hond op een afstand van ongeveer 30 meter toont dat hij voldoende vrij is.
 • De voorjager dient in zekere mate op zijn plaats te blijven. Een stukje meelopen is toegestaan maar leidt tot puntenaftrek.
 • Voor wat betreft het 'kom'-signaal' kan een combinatie van attentie en uitvoeringssignaal als één bevel worden beschouwd.

Voldoende:
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die binnen één minuut, nadat met de proef is gestart, naar het oordeel van de keurmeester voldoende vrij is en voldoende afstand heeft genomen en vervolgens na niet meer dan 3 bevelen binnen redelijke tijd bij zijn voorjager komt, zodat deze hem ter plaatse kan aanlijnen.

Volmaakt:
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die na één bevel direct uitgaat, na snel voldoende afstand te hebben genomen, zich in alle vrijheid beweegt en vervolgens, na één bevel, onmiddellijk en zeer snel komt en zonder daartoe een afzonderlijke aanwijzing te hebben gekregen, dus uit zichzelf aan de voeten van zijn voorjager gaat zitten.

art. 7.2.3
Proef C
Houden van de aangewezen plaats

Opdracht:
De hond moet, zonder halsband of lijn en zonder dat enig voorwerp bij de hond is achtergelaten, de hem aangewezen plaats houden tot zijn voorjager hem weer ophaalt.
De voorjager dient 2 volle minuten buiten het gezichtsveld van de hond te verblijven.
De keurmeester dient er op toe te zien dat de hond niet door verwaaiing of inrichting van de proef kan weten dat zijn voorjager in zijn directe omgeving verblijft.

Beoordeling:

Algemeen:

 • De beoordeling begint als de keurmeester de voorjager opdracht geeft zich naar de aflegplaats te begeven en eindigt als de hond is opgehaald.
 • De voorjager mag, zolang hij niet buiten het zicht van de hond is, ter correctie éénmaal teruglopen.
 • De rust waarmee alles wordt uitgevoerd is zeer bepalend voor de hoogte van het eindcijfer.
 • De door de hond eenmaal aangenomen basis-houding; liggend, zittend of staand, moet voor een volmaakte uitvoering worden gehandhaafd.

Voldoende:
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die de hem aangewezen plaats niet verder dan één meter verlaat en die niet door hinderlijk janken of blaffen ongerustheid toont.

Volmaakt:
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die door zijn voorjager in alle rust zijn plaats wordt gewezen, voorts geen enkele aandacht van zijn voorjager krijgt, zijn plaats in het geheel niet verlaat en rustig en vol vertrouwen op zijn voorjager wacht.

art. 7.2.4
Proef D
Apport te land

Opdracht:
De hond moet, zonder halsband of lijn een, in overzichtelijk terrein, weggeworpen dummy apporteren.
De voorjager mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen plaats niet verlaten. De hond moet de dummy binnen handbereik van de voorjager brengen.
De werper dient de dummy zo ver mogelijk van zich af te werpen, maar op een zodanige plaats dat de dummy op ongeveer 25 meter van de hond terecht komt.
De valplaats dient zodanig te worden gekozen dat de hond vanaf de positie bij de voorjager de dummy kan zien liggen.
De hond mag in opdracht van de keurmeester na één seconde nadat de dummy gevallen is, worden uitgestuurd om te apporteren.

Beoordeling:

Algemeen:

 • De hond die onhoudbaar inspringt kan voor een correcte uitvoering maximaal een 8 krijgen.
 • De hond die na het inspringen binnen 5 meter vanaf de plaats van de voorjager wordt gestopt is niet onhoudbaar ingesprongen.
 • Het beoordelen van de wil tot apporteren en de wijze van uitvoering staat centraal.

Voldoende:
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die de dummy opneemt en naar zijn voorjager brengt, ongeacht of hij inspringt of verpakt, of hij zittend of staande afgeeft.

Volmaakt:
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die geen aandacht van de voorjager vergt, niet hinderlijk piept, jankt of blaft, die niet inspringt, het commando tot apporteren afwacht, snel naar de dummy gaat, en een 'modelapport' uitvoert.

art. 7.2.5
Proef E
Apport uit diep water

Opdracht:
De hond moet, zonder halsband of lijn, een in overzichtelijk, diep water geworpen dummy apporteren. De dummy moet op een zodanige plaats in het water worden geworpen, dat de hond om de dummy te bereiken, moet zwemmen. De valplaats dient zodanig te worden gekozen, dat de hond, vanaf de positie bij de voorjager, de dummy kan zien liggen.
Tijdens het werpen van de dummy wordt een schot gelost. Werper en geweer blijven gedurende de hele proef op hun plaats staan. Het schot wordt afgegeven op het moment dat de dummy op het hoogste punt is. De keurmeester zal de voorjager de plaats aanwijzen waar vandaan hij zijn hond moet inzetten en waar naar toe de hond de dummy moet brengen.
Deze plaats zal zodanig worden gekozen dat zij ongeveer 3 meter, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, uit de waterkant ligt.
De hond mag in opdracht van de keurmeester na één seconde nadat de dummy gevallen is, worden uitgestuurd om te apporteren.
De voorjager mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen plaats niet verlaten.

Beoordeling:

Algemeen:

 • De hond die onhoudbaar inspringt kan maximaal een 8 krijgen.
 • De hond die voor de waterkant, na te zijn ingesprongen, kan worden gestopt is niet onhoudbaar ingesprongen.
 • Een voorjager mag de hond voor een voldoende uitvoering maximaal drie maal de opdracht geven om te water te gaan. Hij mag de hond, als deze zonder dummy uit het water terugkeert, nog eenmaal inzetten.

Voldoende:
De proef is voldoende afgelegd door de hond die de dummy aanneemt en naar zijn voorjager brengt, ongeacht of hij inspringt, verpakt of zich uitschudt, of hij zittend of staande afgeeft.

Volmaakt:
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die geen geen aandacht van de voorjager vergt, die voordat hij wordt uitgezonden niet hinderlijk piept, jankt of blaft, die niet inspringt, het commando tot apporteren afwacht, daarna onmiddellijk te water gaat, snel naar de dummy zwemt en een 'modelapport' uitvoert.

De proeven voor het B-diploma

art. 7.2.6
Proef F
Verloren apport te land

Opdracht:
De hond moet, zonder halsband of lijn, een in dichte dekking geworpen dummy apporteren.
De werper dient vanaf een plaats waar de hond hem niet kan zien, de dummy te werpen, op een zodanige plaats, dat deze op ongeveer 40 meter van de plaats waar de hond wordt ingezet terecht komt.
De valplaats moet zodanig worden gekozen, dat voorjager en hond elkaar niet kunnen zien als de hond in de omgeving van de dummy werkt.
Bij voorkeur dient de proef zo te worden uitgezet, dat de wind uit een richting komt, loodrecht op die, waarin de hond moet worden uitgestuurd.
Zo enigszins mogelijk dient de inrichting van de proef zodanig te zijn dat voorjager en hond elkaar niet meer kunnen zien nadat de hond, gezien in de algemene richting van de valplaats, zich meer dan 5 meter van zijn voorjager heeft verwijderd.
In geen geval mogen voorjager en hond elkaar kunnen zien als de hond binnen 10 meter van de valplaats werkt. Bij bepaalde terreinomstandigheden kan het nodig zijn om een kunstmatig scherm te plaatsen.
De keurmeester zal de voorjager de plaats aanwijzen waar hij zijn hond moet inzetten en waar naar toe de hond de dummy moet brengen. De voorjager mag deze plaats gedurende de gehele proef niet verlaten.

Beoordeling:

Algemeen:

 • Bij de beoordeling zal de nadruk liggen op de zelfstandige en systematische zoekwijze, op het doorzettingsvermogen van de hond en op diens betrouwbaarheid om dummy’s te brengen.
 • Het geven van aanwijzingen en aanmoedigingen zal sterk negatief worden beoordeeld.
 • De keurmeester zal een zodanige plaats innemen dat hij het zoeken van de hond kan beoordelen.
 • Het zonder dummy uit de dekking terugkeren zal negatief worden beoordeeld. De hond die eenmaal zonder dummy uit de dekking terugkeert mag maximaal nog tweemaal worden ingezet.

Voldoende:
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die binnen een redelijke tijd, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, de dummy apporteert, ongeacht of hij verpakt, of hij zittend of staande afgeeft.

Volmaakt:
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt of blaft, die na het commando tot apporteren onmiddellijk geanimeerd, zelfstandig, snel en systematisch gaat zoeken, niet zonder dummy uit de dekking terugkeert, de dummy snel vindt en een 'modelapport' uitvoert.

art. 7.2.7
Proef G
Markeerapport te land

Opdracht:
De hond mag los of aangelijnd worden voorgejaagd.
De hond moet zonder halsband of lijn een voor hem zichtbaar weggeworpen dummy apporteren. De werper dient loodrecht op de richting waarin de hond moet uitgaan, de dummy met een grote boog van zich weg te werpen, op een zodanige plaats, dat deze op ongeveer 60 meter van de hond terechtkomt.
De valplaats dient zodanig te worden gekozen dat de hond vanaf de positie bij de voorjager de dummy niet kan zien liggen (bij voorkeur lage dekking).
Nadat de voorjager de keurmeester te kennen heeft gegeven dat hij gereed is om de proef af te leggen, geeft de keurmeester geweer en werper een teken dat zij kunnen starten.
Direct nadat door een geweer dat bij de werper staat, een schot is gelost, wordt de dummy geworpen.
Werper en geweer blijven gedurende de gehele proef op hun plaats staan. Bij voorkeur dient de proef zo te worden uitgezet, dat de wind uit een richting komt, loodrecht op die, waarin de hond moet uitgaan.
Werper en geweer dienen in dit geval benedenwinds van de valplaats van de dummy te staan. Derhalve moet tegen de wind in worden geworpen.
De voorjager mag vanaf het moment dat de hond is uitgezonden tot aan het moment dat deze de dummy heeft opgenomen geen aanwijzingen of commando’s geven en de hem aangewezen plaats niet verlaten.
De keurmeester zal ongeveer drie seconden nadat de dummy is gevallen eerst toestemming geven om de hond uit te zenden. Hij doet dit door de voorjager op de schouder te tikken.

Beoordeling:

Algemeen:

 • De hond, die onhoudbaar inspringt heeft deze proef onvoldoende afgelegd.
 • De hond, die vrij verloren zijn dummy vindt heeft deze proef onvoldoende afgelegd.
 • De hond die binnen vijf meter vanaf de voorjager wordt gestopt, is niet onhoudbaar ingesprongen en mag vanaf die plaats, na toestemming van de keurmeester de proef voortzetten.
 • De hond, die aangelijnd wordt voorgejaagd, kan maximaal een 8 krijgen.
 • De hond die zich van de lijn losrukt heeft de proef onvoldoende afgelegd.
 • Het overdoen van de proef mag alleen bij zéér uitzonderlijke gevallen.

Voldoende:
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die door de juiste richting aan te houden of die, door doelbewust de juiste richting te herstellen blijk geeft de valplaats te hebben onthouden en zonder aanwijzingen of commando's de dummy opneemt en apporteert, ongeacht of hij tijdens het werpen aangelijnd dan wel onaangelijnd was, of hij verpakt, zittend of staande afgeeft.

Volmaakt:
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt of blaft, die onaangelijnd, rustig en attent op zijn post zit en geen aandacht van zijn voorjager vergt, het commando tot apporteren afwacht, snel gericht naar de valplaats gaat, de dummy zonder te hoeven zoeken vindt en een 'modelapport' uitvoert.

art. 7.2.8
Proef H
Apport over diep water

Opdracht:
De hond moet, zonder halsband of lijn, een aan de overzijde van een breed, diep water weggeworpen dummy apporteren.
Het water dient minimaal 10 meter en maximaal 40 meter breed te zijn en zo diep dat de hond, om de overkant te bereiken, moet zwemmen.
De werper dient op een moment dat de hond hem niet kan zien, de dummy op een zodanige plaats te werpen, dat deze, afhankelijk van de breedte van het water en de geaardheid van het terrein minimaal 10 meter en maximaal 40 meter vanaf de kant van het water terechtkomt.
De werper trekt zich terug op een zodanige plaats dat zijn aanwezigheid en zijn loopspoor op de hond zo weinig mogelijk stimulerend of belemmerend werken.
De plaats waar de dummy terechtkomt dient zodanig te worden gekozen dat de hond, vanaf de plaats waar hij uit het water komt, de dummy niet kan zien liggen (tenminste zeer lage dekking).

Bij voorkeur dient de proef zo te worden uitgezet dat de wind uit een richting komt, loodrecht op die waarin de hond over het water moet worden gestuurd. De keurmeester zal de voorjager de plaats aanwijzen waar hij zijn hond moet inzetten en waar naar toe de hond de dummy moet brengen en de hem aangewezen plaats niet verlaten.
Deze plaats zal zodanig worden gekozen dat zij ongeveer drie meter, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, uit de waterkant ligt.

Beoordeling:

Algemeen:

 • De nadruk ligt op de wil om van de overzijde van het water de dummy te apporteren.
 • Het geven van extra aanwijzingen is niet verboden, maar zal negatief worden beoordeeld.
 • Als de hond zonder dummy bij de voorjager terugkeert en de tijd daarbij niet is overschreden, mag hij nog maximaal eenmaal worden ingezet.
 • Het terugkomen om het water heen nadat de dummy is gevonden, zal niet negatief worden beoordeeld, tenzij het omlopen buiten proporties is.

Voldoende:
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die binnen redelijke tijd, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, de dummy apporteert, ongeacht of hij verpakt, of zich uitschudt, of hij zittend of staande afgeeft.

Volmaakt:
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die, voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt of blaft, na één bevel onmiddellijk te water gaat, in rechte lijn snel overzwemt, aan de overkant, na al dan niet door zijn voorjager te zijn gestopt en na ten hoogste één commando of aanwijzing geanimeerd, zelfstandig, snel en systematisch gaat zoeken, niet zonder dummy aan de waterkant terugkeert, snel vindt en een ‘modelapport’ uitvoert.

De proeven voor het A-diploma

7.2.9
Proef I
Dirigeerproef te land

Opdracht:
De hond moet, zonder halsband of lijn, nadat hij door zijn voorjager via een stoppunt naar de valplaats is gedirigeerd, een houtduif apporteren.
De voorjager mag de hem aangewezen plaats gedurende de gehele proef niet meer dan vijf meter verlaten en daarbij een aangegeven lijn niet naar voren overschrijden.
De proef moet worden uitgezet in overzichtelijk terrein. Dat wil zeggen, dat de hond, die niet aanzienlijk van de ideale route afwijkt, voor de voorjager voortdurend zichtbaar moet kunnen zijn.
Een werper dient, op een moment dat de hond dit niet kan zien, de duif te werpen op de valplaats, die zodanig dient te worden gekozen, dat de hond niet vanaf grote afstand de duif kan zien liggen en niet natuurlijkerwijze bij voorkeur op die plaats zal gaan zoeken.
De valplaats dient zo natuurlijk mogelijk te worden gemarkeerd.
De werper dient zich op een zodanige plaats terug te trekken, dat zijn aanwezigheid en zijn loopspoor zo weinig mogelijk stimulerend of belemmerend op de hond werken.
De hond moet via een in het terrein zo natuurlijk mogelijk gemarkeerd stoppunt naar de valplaats worden gedirigeerd. Dit punt dient ongeveer 100 meter van de positie van de voorjager en ongeveer 50 meter van de valplaats te zijn gelegen en dient zodanig te worden gekozen, dat een aanzienlijke richtingscorrectie nodig is om de valplaats te bereiken.
De voorjager moet zijn hond stoppen in de naaste omgeving van dit punt en moet, nadat de keurmeesters hem daarvoor toestemming geven, zijn hond van daaruit naar de valplaats dirigeren.
De keurmeesters zullen deze toestemming eerst geven nadat de hond naar hun oordeel voldoende dicht bij dit punt door de voorjager is gestopt.
Bij voorkeur dient de proef zodanig te worden uitgezet, dat de wind uit een richting komt, loodrecht op die, waarin de hond moet worden uitgestuurd en zodanig dat de valplaats benedenwinds van het hierboven bedoelde punt is gelegen.

Beoordeling:

Algemeen:

 • De nadruk ligt op de dirigeerbaarheid.
  Een hulpmiddel om dit vast te stellen is het stoppunt.
 • De voorjager moet voor een correcte uitvoering zijn aanwijzingen en commando's tot een minimum beperken.
 • Als de hond bij de duif komt moet hij deze zelfstandig zoeken en oppakken. Aanvullende commando's moeten negatief worden beoordeeld.

De wijze van keuren:

 • De drie keurmeesters vormen zich onafhankelijk van elkaar een oordeel. Zodra een keurmeester vindt dat voor hem de uitvoering onvoldoende is, dan maakt hij dit door handopsteken kenbaar.
  Zodra een tweede keurmeester de uitvoering eveneens onvoldoende vindt, dan beëindigt deze de proef.
 • Indien naar het oordeel van twee keurmeesters de hond in de eerste lijn heeft getoond voldoende dirigeerbaar te zijn, dan kan de voorjager toestemming krijgen de hond naar het wild te dirigeren.

Vaststellen van het eindcijfer:

 • De keurmeesters geven onafhankelijk van elkaar een cijfer tussen 6 en 10.
 • Het eindcijfer is het gemiddelde van de drie cijfers afgerond, naar het dichtstbijzijnde hele getal.
 • Indien één keurmeester de uitvoering onvoldoende vindt, dan is het eindcijfer een 6.

Voldoende:
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die, nadat hij duidelijk heeft getoond door zijn voorjager te zijn gedirigeerd, de duif (voordat de proef door de keurmeesters is beëindigd) apporteert, ongeacht of hij verpakt, zittend of staande afgeeft.

Volmaakt:
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt of
blaft, die zonder, danwel met een enkele correctie, in rechte lijn naar het opgedragen stoppunt wordt gedirigeerd, daar met één commando wordt gestopt en van daaruit met het minimum noodzakelijke aantal aanwijzingen, in rechte lijn naar de valplaats wordt gedirigeerd ter plekke, al dan niet, na een enkel commando zelfstandig zoekt en een 'modelapport' uitvoert.

art. 7.2.10
Proef J
Apport van verre loper over breed water

Opdracht:
De hond moet, zonder halsband of lijn, een aan de overzijde van een breed, diep water ver weggesleepte wilde eend apporteren. Hij dient gebruik te maken van het sleepspoor.
Het water dient tenminste 15 meter breed te zijn en zo diep dat de hond, om de overkant te bereiken, moet zwemmen.
Vanaf de overkant van het water wordt een sleepspoor getrokken dat, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het water en de geaardheid van het terrein, minimaal 150 meter en maximaal 300 meter lang is.
In het spoor moeten minimaal twee haken van ongeveer 90 graden zitten.
Aan het einde van het sleepspoor wordt een wilde eend neergelegd. De sleper en zo gewenst de keurmeesters trekken zich op een zodanige plaats terug, dat hun aanwezigheid en hun loopspoor zo weinig mogelijk stimulerend of belemmerend op de hond werken.
De hond mag het trekken van de sleep niet zien.
Bij voorkeur dient de proef zo te worden uitgezet dat de wind uit een richting komt, variërend tussen recht van achter en loodrecht op die, waarin de hond over het water moet worden gestuurd.
Het begin van de sleep wordt zo natuurlijk mogelijk gemarkeerd en aan de voorjager bekend gemaakt.
De voorjager mag de hond naar het begin van de sleep dirigeren. Als de hond het sleepspoor heeft aangenomen is het de voorjager verboden verdere commando's te geven.
Bij voorkeur dienen aan de overkant van het water de terreinomstandigheden zodanig te zijn dat de hond die het sleepspoor heeft aangenomen snel aan het zicht van de voorjager wordt onttrokken.
De voorjager mag de hem aangewezen plaats gedurende de gehele proef niet verlaten.

Beoordeling:

Algemeen:

 • De hond moet door gebruik te maken van het sleepspoor bij de eend komen.
 • De hond mag op aanwijzing van de keurmeester maximaal tweemaal op de sleep worden gezet.

Opstelling van de keurmeesters:

 • Een keurmeester aan de waterkant bij de voorjager en twee keurmeesters op de sleep.
 • De keurmeester aan de waterkant beoordeelt het waterwerk, het opnemen van het sleepspoor en het apport. Hij ziet er tevens op toe dat de voorjager geen commando's geeft als dit niet is toegestaan.
 • De keurmeesters op de sleep nemen zodanige posities in dat de gehele sleep en het gedrag van de hond bij de eend kan worden beoordeeld.

Vaststellen van het eindcijfer:

 • De keurmeester aan de waterkant geeft een cijfer tussen 6 en 10, of een onvoldoende.
 • De keurmeesters op de sleep geven onafhankelijk van elkaar een cijfer tussen 0 en 10.De som van deze twee cijfers moet tenminste 12 bedragen om een voldoende te behalen.
 • Het eindcijfer van de proef is het gemiddelde van de drie afzonderlijke cijfers afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal, onverkort het in vorige zin gestelde.

Voldoende:
De proef is voldoende afgelegd door de hond, die met voldoende zekerheid het sleepspoor volgt en binnen een redelijke tijd, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, de eend apporteert, ongeacht of hij verpakt, of zich uitschudt, of hij zittend of staande afgeeft.

Volmaakt:
De proef is volmaakt afgelegd door de hond, die voordat hij wordt uitgezonden, niet hinderlijk piept, jankt of blaft, die snel, met minimale aanwijzingen, het begin van het sleepspoor bereikt, daarna snel en correct het sleepspoor uitwerkt, niet zonder eend aan de waterkant terugkeert en een 'modelapport' uitvoert.

art. 7.2.11
Modelapport

Waarin dit reglement sprake is van 'modelapport', wordt daaronder verstaan: een apport dat zodanig wordt uitgevoerd dat de hond

 • de dummy of het wild, nadat hij het gevonden heeft, onmiddellijk en zonder aarzelen opneemt;
 • de dummy of het wild goed draagt en niet onnodig verpakt;- in vlot tempo naar zijn voorjager komt;
 • zonder aanmoedigingen, commando's of aanwijzingen, dus uit zichzelf, recht voor de voorjager gaat zitten;
 • zijn voorjager de dummy of het wild met opgeheven hoofd aanbiedt;
 • de dummy of het wild eerst loslaat na daartoe een commando te hebben gekregen;
 • op commando de dummy of het wild onmiddellijk loslaat en niet nahapt;
 • in voorkomend geval zich niet uitschudt voordat hij de dummy of het wild ter hand heeft gesteld.

art. 7.3
Het bestuur is gerechtigd om voor bepaalde apporten WFRG dummy’s en/of afwijkende dummy’s te gebruiken.

art. 7.4
De proeven I en J worden afgelegd met koud wild.

art. 7.5
Slotbepalingen

 • Indien daarvoor naar zijn mening redenen aanwezig zijn is een keurmeester bevoegd om, in een individueel geval of in het algemeen, de tijd te verlengen.
 • Een keurmeester is bevoegd om een proef te laten beëindigen wanneer er naar zijn oordeel geen uitzicht op is dat de proef voldoende wordt afgelegd.
 • Alhoewel bij de beoordeling van de proeven steeds is aangegeven dat een volmaakte afwerking, zoals niet verpakken, zittend afgeven en zich voortijdig uitschudden, alsmede hinderlijk piepen, janken of blaffen niet vereist is, zullen factoren als deze, bij cumulatie van fouten, tot een onvoldoende kunnen leiden.
 • Bij verdenking van hardheid in de bek moet de keurmeester het geapporteerde wild onderzoeken op beschadigingen.
 • Een hond die bij welke proef dan ook schotschuw blijkt te zijn, wild aansnijdt, begraaft, verstopt of beschadigt, wordt gediskwalificeerd.
 • Een afgevaardigde is bevoegd om honden die een ernstig agressief gedrag vertonen te diskwalificeren.
 • Een hond die gediskwalificeerd is, mag daarna geen enkele proef meer afleggen.
 • Een afgevaardigde is bevoegd om van dit reglement af te wijken, indien en voor zover de omstandigheden ten aanzien van een proef zodanig zijn dat aan de essentie van die proef anders geen recht kan worden gedaan.

H8 - Workingtesten

art. 8.1
ALGEMEEN
Een Workingtest omvat een aantal proeven van kunstmatige aard, bij voorkeur vijf, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van situaties, zoals die in de jachtpraktijk of veldwedstrijden kunnen voorkomen.

art. 8.2
HET DOEL
Voorjagers in wedstrijd verband meer ervaring te laten opdoen in het voorjagen van hun hond in nagebootste jachtsituaties.

art. 8.3
DE PROEVEN
Een proef kan uit meerdere onderdelen bestaan. De proeven zullen op de dag zelf, kort voor de aanvang van de proeven, aan de voorjagers bekend worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de proef ter plaatse door de keurmeester bekend wordt gemaakt. De keurmeesters die de proeven zullen keuren, zullen enige dagen voor de Workingtest inzage in de door hen te keuren proef/proeven krijgen.

art. 8.4
BEOORDELING VAN DE PROEVEN DOOR DE KEURMEESTERS
De proeven zijn zoveel mogelijk nagebootste jachtsituaties. De voorjager heeft, tenzij de proefopzet dit niet toelaat, de vrijheid zijn hond zo in te zetten en te ondersteunen net zoals hij dit op jacht of op een veldwedstrijd zou doen.

Aandachtspunten zijn;

 • gedrag op post
 • wijze van werken van de hond
 • wijze van voorjagen
 • correctheid van het apporteren

Uiteraard zal de combinatie voorjager/hond, die de proef met de minste hulp (ondersteuning/aanmoediging) uitvoert, de hoogste punten verdienen, maar op kleine spontane aanmoedigingen en beloningen zal niet overdreven worden gelet.
De hoeveelheid (zowel veelvuldigheid als luidheid) geluid (zowel stem als fluit) die de voorjager heeft menen te moeten gebruiken om zijn hond aanwijzingen te geven zal voor de keurmeester(s) bij de beoordeling van een proef meespelen.
Het heeft geen invloed op de beoordeling of de hond zittend of staand afgeeft.

art. 8.5
DE INDELING VAN DE PROEVEN
Elk onderdeel moet evenredig veel aandacht krijgen. Deze onderdelen zijn:

 • Appèl
 • Steadiness
 • Markeren en onthouden
 • Verloren apport
 • Waterwerk
 • Sleepsporen
 • Dirigeren ( voor B2- en A-klasse)

Diverse onderdelen kunnen in één proef verwerkt worden.
Per klasse is de maximum som van de proeven 100 punten, welke evenredig verdeeld zijn over het aantal proeven.

art. 8.6
DE DUMMY’S (zie ook hoofdstuk 3: art. 5 t/m 12)
Er wordt, tenzij anders aangegeven, gewerkt met standaard 500-grams dummy’s (groen of zwart/wit).

De organisatie van een evenement mag, na overleg met de afgevaardigde en/of het bestuur, afwijkende dummy’s (zowel qua vorm, als materiaal als gewicht) gebruiken die wel of niet bekleed zijn met vellen, veren of vlerken van volgens de Jachtwet bejaagbaar kleinwild, waterwild en overig wild.
Bij de B- en A-klasse kan er gebruik worden gemaakt van de dummylauncher, waarvan de dummy’s (plastic of canvas) geapporteerd moeten worden.
Sleepsporen met koud wild en/of dummy’s zijn toegestaan (zie art. 3.10).

art. 8.7
Tijdens Workingtesten kan er gebruik worden gemaakt van jachtgeweer, alarmpistool en dummylauncher.

art. 8.8
DE VERDELING VAN DE KLASSEN
Er zijn vier klassen.
De C-klasse, de B1-klasse, de B2-klasse en de A-klasse.
Inschrijving in een klasse vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten tijdens clubdiplomadagen en workingtesten georganiseerd door Nederlandse retrieverrasverenigingen of resultaten binnen ORWEJA verband behaald op KNJV-Jachthondenproeven, meervoudige apporteerproeven en veldwedstrijden.
De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de wedstrijd blijkt dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie en/of verwijdering uit de uitslag.

De klasse indeling is als volgt:

C-KLASSE

 • voor honden met één of meerdere C-diploma’s;
 • voor honden met één of meerdere B-diploma’s die de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de B-klasse.

VERDELING DER B-KLASSE

B1-KLASSE

 • voor honden met één of meerdere B-diploma’s die voor het eerst in de B-klasse inschrijven;
 • voor honden met één of meerdere B-diploma’s, die op grond van eerdere wedstrijdresultaten niet voldoen aan de eisen gesteld voor de B2-klasse.
 • voor honden met één of meerdere certificaten behaald in de startersklasse in de OWT.

B2-KLASSE

 • voor honden die eerder in de B2-klasse inschreven;
 • voor honden met één of meerdere B-diploma’s die op eerdere W orkingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste vijf;
 • voor honden met één of meerdere B-diploma’s die op meervoudige apporteerproeven op B-niveau tweemaal eindigden bij de eerste vijf;
 • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G, of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste drie.
 • voor honden ouder dan 24 maanden die eerder bij Diplomadagen en KNJV-jachthondenproeven zijn opgegaan voor het A-diploma maar dit niet behaald hebben;
 • voor honden met één of meerdere A-diploma’s, die de leeftijd van 24 maanden nog niet bereikt hebben en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de A-klasse.
 • voor honden met één of meerdere certificaten behaald in de Novice-klasse in de OWT.

A-KLASSE

 • voor honden met één of meerdere A diploma’s;
 • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging bij de eerste drie zijn geëindigd met minimaal de kwalificatie ZG, of driemaal een kwalificatie G of éénmaal een kwalificatie U behaald hebben.
 • voor honden met één of meerdere certificaten behaald in de Open Klasse in de OWT.

art. 8.9
EISEN PER KLASSE
Een aantal eisen die specifiek worden genoemd in de C-klasse gelden uiteraard ook voor de B- en A-klasse.

EISEN C-KLASSE

 • Appèl.
 • Komen.
 • Steadiness, rustig blijven zitten terwijl er dummy’s worden opgeworpen en er geschoten wordt.
 • Respecteren, met meerdere honden op post verblijven.
 • Volgen tijdens een voor de voetjacht.
 • Apporteeropdrachten met maximaal twee dummy’s, met uitzondering van die proeven, waarbij snelheid essentieel is. Dit zullen de proeven zijn met een speels karakter (scurry-achtig).
 • Bij markeeropdrachten mag de afstand (afhankelijk van het terrein) maximaal 40 meter zijn.
 • Bij markeerproeven met twee dummy’s moet de hoek tussen de dummy’s groter dan of gelijk zijn aan90 graden.
  Bij deze dubbele markeer moet de volgorde van binnenbrengen altijd willekeurig zijn.
 • Het verloren apport mag met twee dummy’s, die niet verder dan max. 20 meter in de dekking liggen;
  zo veel als mogelijk met tegenwind.
 • Waterwerk mag bestaan uit markeerapporten uit en over water.
 • Uit water mogen twee dummy’s geëist worden.
 • Over water moeten de dummy’s gemarkeerd kunnen worden.
 • De waterbreedte is maximaal tien meter.
 • De honden mogen de proeven zowel los als aangelijnd afleggen, uitgezonderd die proeven waar steadiness essentieel is en de proef met een aangelijnde hond niet beoordeeld kan worden. Bij de beoordeling zal de los voorgejaagde hond een hogere waardering krijgen.
 • De honden mogen de dummy’s zittend of staand afgeven.
 • Verleidingsdummy’s, d.w.z. dummy’s die tijdens het werk van de hond opgegooid worden, zijn alleen toegestaan wanneer zij op het moment worden toegepast dat de hond de dummy waarop hij was uitgestuurd, heeft gevonden en hiermee op de terugweg is.
 • Een verleidingsdummy moet tenminste 20 meter naast een terugkerende hond worden geworpen.
 • Sleepsporen tot een maximale lengte van 30 meter zonder haken getrokken met dood wild met aan het eind een schoon stuk wild. Bij voorkeur met zijwind.
  Het gebruik van het schietkonijn is niet toegestaan in de C-klasse.

EISEN B-KLASSE

 • Er mag met maximaal drie dummy’s per proef gewerkt worden, met uitzondering van die proeven, waarbij snelheid essentieel is. Dit zullen proeven met een speels karakter zijn.
 • Bij een markeeropdracht mag men, afhankelijk van de terreinomstandigheden, tot maximaal 70 meter gaan.
 • Bij een markeeropdracht met meerdere dummy’s mag dit niet meer dan 60 meter zijn.
 • Er kan een verplichte volgorde verlangd worden. De hoek tussen de dummy’s moet dan tenminste 90 graden zijn.
 • Verloren apporten mogen, afhankelijk van het terrein, tot max. 50 meter in een dekking. Dit bij alle windrichtingen.
 • Waterwerk kan bestaan uit dummy’s uit en over water.
 • Ongeziene dummy’s over water zijn toegestaan.
 • De maximale waterbreedte bij ongeziene dummy’s is 40 meter.
 • Verleidingsdummy’s mogen worden toegepast, als de hond met zijn apport op de terugweg is. De dummy moet tenminste op 10 meter naast de hond worden geworpen.
 • Ook mogen verleidingsdummy’s worden opgegooid voordat een hond moet worden uitgezonden op een verloren apport. De hoek tussen deze verleidingsdummy en de te apporteren dummy moet tenminste 90 graden zijn.
 • Springen over hindernissen kan worden verlangd.

SPECIFIEKE EISEN VOOR WAT BETREFT B1- EN B2-KLASSE

B1-KLASSE

 • De honden moeten de proeven onaangelijnd afleggen.
 • Sleepsporen tot een lengte van maximaal 75 meter en een haak maximaal, getrokken met koud wild met aan het eind een schoon stuk wild. Bij voorkeur met zijwind.
 • Het schietkonijn is toegestaan als verleiding voordat de hond moet worden uitgestuurd op een apport. De hoek tussen het schietkonijn en de te apporteren dummy moet tenminste 90 zijn.

B2-KLASSE:

 • De honden moeten de proeven onaangelijnd afleggen.
 • Sleepsporen tot een lengte van maximaal 125 meter met maximaal twee haken, getrokken met koud wild met aan het eind een schoon stuk wild.
 • Dirigeeropdrachten tot maximaal 75 meter zijn toegestaan.
 • Het schietkonijn is toegestaan als verleiding en ter markering van het begin van een sleepspoor.
 • Bij een markeeropdracht mag de maximale afstand 75 meter bedragen.

A-KLASSE:

 • Markeren. Bij een markeeropdracht met meerdere dummy’s mag de afstand maximaal 100 meter bedragen. De hoek tussen de dummy’s bij een markeeropdracht met verplichte volgorde moet tenminste 45 graden zijn.
 • Waterwerk. Maximale waterbreedte voor ongeziene dummy’s is 75 meter.
 • Verleidingen mogen in redelijkheid zowel voor als tijdens de apporten worden geworpen danwel neergelegd.
 • Dirigeren tot maximaal 125 meter.
 • Sleepsporen getrokken met koud wild met aan het eind een schoon stuk wild. Maximale lengte 300 meter, afhankelijk van de geaardheid van het terrein.
 • De honden in deze klasse moeten alle proeven ONAANGELIJND afleggen.
 • Het schietkonijn is toegestaan als verleiding en ter markering van het begin van een sleepspoor.

NOOT
De organisatie is gerechtigd om van bovenstaande 'Eisen per Klasse' af te wijken indien dat door bijvoorbeeld terreinomstandigheden noodzakelijk wordt geacht.

H9 - WFRG Trofee

art. 9.1
ALGEMEEN
De WFRG Trofee bestaat in beginsel uit vier meervoudige niet gestandaardiseerde apporteerproeven op A (plus) niveau.

art. 9.2
DOEL
Het doel van de WFRG Trofee is om aan het einde van het seizoen de prestaties van de meest succesvolle combinaties van het afgelopen seizoen in wedstrijdverband te vergelijken. Het gaat om behaalde werkresultaten opgenomen in artikel 9.5 van dit reglement.

Art. 9.3
ORGANISATIE

 1. De WFRG Trofee wordt één maal per jaar in het vierde kwartaal onder verantwoordelijkheid van het bestuur georganiseerd.
 2. Het bestuur organiseert zelf of benadert een organiserend comité en delegeert naar eigen goeddunken bevoegdheden aan dit comité.
 3. Het maximum aantal toe te laten combinaties (voorjager samen met hond) is in beginsel zestien.
 4. De combinaties worden door de organisatie ingedeeld in vier groepen van vier combinaties.
 5. Voor aanvang zal via loting in elke groep de volgorde voor het afleggen van de eerste proef bepaald worden. Hierna dienen de combinaties bij elke volgende proef in volgorde door te schuiven.

Art. 9.4
TOELATINGSNORMEN

 1. Aan de WFRG Trofee kunnen uitsluitend Flatcoated Retrievers deelnemen, waarvan de eigenaar of voorjager (gezins)lid is van de WFRG en die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd,.
 2. Het is een voorjager niet toegestaan met een Flatoated Retriever deel te nemen die op de dag dat de WFRG Trofee gehouden wordt nog niet de leeftijd van 36 maanden heeft bereikt.
 3. Het is niet toegestaan aan een voorjager om met twee Flatcoated Retrievers deel te nemen ondanks het gegeven dat de voorjager zich met twee Flatcoated Retrievers heeft gekwalificeerd. Echter de voorjager mag zelf bepalen met welke Flatcoated Retriever hij wil deelnemen, het aantal behaalde punten is niet bepalend.
 4. Een Flatcoated Retriever mag meerdere malen aan de WFRG Trofee deelnemen.

Art. 9.5
SELECTIECRITERIA

9.5.1 Het bestuur nodigt de Flatcoated Retrievers uit op basis van behaalde diploma’s in het voorgaande seizoen, dan wel tot de vorige WFRG Trofee. In de eerste fase van de selectie worden in ieder geval uitgenodigd:
 1. Alle Flatcoated Retrievers, die op een kampioenschaps-, speciaal- of novice apporteerveldwedstrijd van de WFRG een kwalificatie U of ZG hebben behaald.
 2. De eerste drie Flatcoated Retrievers, die op de MAP van de WFRG een A-diploma hebben behaald en zijn geëindigd bij de eerste vijf in de einduitslag.
 3. De eerste drie Flatcoated Retrievers, die op een Workingtest van de WFRG een A-certificaat hebben behaald en zijn geëindigd bij de eerste vijf in de einduitslag.
 4. De eerste twee Flatcoated Retrievers, die op de SJP proef van de WFRG een A-diploma hebben behaald en zijn geëindigd bij de eerste vijf in de einduitslag. Flatcoated Retrievers die bij aanvang van het onderhavige seizoen reeds in het bezit waren van meer dan één A-certificaten / SJP A-diploma's vallen echter niet onder deze bepaling.
 5. De eerste twee Flatcoated Retrievers, die op de Certificaatdag van de WFRG een A-certificaat hebben behaald en zijn geëindigd bij de eerste vijf in de einduitslag. Flatcoated Retrievers die bij aanvang van het onderhavige seizoen reeds in het bezit waren van meer dan één A-certificaten / SJP A-diploma's vallen niet onder deze bepaling.
9.5.2 Indien in de eerste selectiefase meer dan 16 Flatcoated Retrievers voor een uitnodiging in aanmerking komen, dan worden de Flatcoated Retrievers met de beste werkresultaten uitgenodigd. Dit ter beoordeling van het bestuur.
9.5.3 Indien er na de eerste selectiefase nog plaatsen beschikbaar zijn, dan worden voor de overige plaatsen Flatcoated Retrievers uitgenodigd die in het voorgaande seizoen, dan wel tot de vorige WFRG Trofee, een diploma hebben gehaald op een WFRG evenement (maar daarbij niet voldoen aan de selectiecriteria zoals omschreven in artikel 9.5.1), op een evenement van een andere erkende retrieververeniging of van een KNJV-Gewest. Het betreft de volgende werkresultaten:
 1. Een kwalificatie op een kampioenschaps-, speciaal- of novice-apporteerveldwedstrijd, gehouden conform het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (Orweja).
 2. Een MAP A-diploma, conform het Orweja Reglement Jachthondenproeven.
 3. Een SJP A-diploma, conform het Orweja Reglement Jachthondenproeven.
 4. Een kwalificatie op een OWT in de Open Klasse, conform het Orweja Workingtest Reglement.
 5. Een WT A-diploma, conform het JPC-reglement van de betreffende retrieverrasvereniging.
 6. Een CD A-diploma, conform het JPC-reglement van de betreffende retrieverrasvereniging.
9.5.4 Indien er in de tweede selectiefase meer Flatcoated Retrievers in aanmerking komen dan er plaatsen beschikbaar zijn, zal voor de overige plaatsen een selectie plaats vinden op basis van de beste resultaten van maximaal twee evenementen. Per evenement wordt het volgende aantal punten toegekend:
 • Veldwedstrijden: U is 12 punten, ZG is 10 punten, G is 7 punten
 • MAP's, OWT's en WT's: 10 punten
 • SJP's en CD's: 7 punten
9.5.5 Indien er meer Flatcoated Retrievers in aanmerking komen voor de laatste overige beschikbare plaats beslist het bestuur.

Art. 9.6
KEURMEESTERS

9.6.1 Op de WFRG Trofee ambteren keurmeesters die voldoen aan de eisen gesteld door het bestuur.
9.6.2 Indien het bestuur dit noodzakelijk acht kunnen er per proef meerdere keurmeesters worden ingezet.

Art. 9.7
HET UITZETTEN VAN DE PROEVEN
De proeven worden door het bestuur of het organiserend comité in overleg met de afgevaardigde uitgezet.

Art. 9.8
INRICHTEN VAN DE PROEVEN

9.8.1 Elke proef bestaat in beginsel uit drie apporten.
9.8.1 De opdrachten moeten van dien aard zijn dat de verschillende aspecten van apporteren te weten: vrij verloren apport, markeerapport, gedirigeerd apport en apport op sleep zo veel mogelijk in de verschillende proeven zijn verweven. De moeilijkheidsgraad van de afzonderlijke apporten mag van dusdanig hoog niveau zijn op voorwaarde dat ze fair en van het gewenste niveau zijn.

Art. 9.9
TE GEBRUIKEN WILD
Bij de proeven mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van bejaagbare wildsoorten en van die soorten die plaatselijk op vergunning mogen worden bejaagd, tevens is het toegestaan om in de proeven ook gebruik te maken van dummy’s wel of niet geprepareerd. Voor sleepsporen dient gebruik te orden gemaakt van koud wild. Elk stuk wild mag meerdere malen worden gebruikt.

Art. 9.10
BEOORDELING

9.10.1 De wijze van keuren moet praktijkgericht zijn.
9.10.2 De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd met cijfers van 0 tot en met 100.
9.10.3 Alle honden moeten los worden voorgejaagd. Inspringen en onrust op post leiden tot puntenaftrek.
9.10.4 Het apport moet correct worden geapporteerd. Staand afgeven leidt niet tot puntenaftrek.
9.10.5 Om een voldoende te behalen moet de hond alle apporten binnen de vastgestelde tijd hebben geapporteerd en dient hiervoor minimaal 55 punten te verkrijgen.
9.10.6 In geval een hond een apport niet binnenbrengt zal op deze proef een onvoldoende verkregen worden, hiervoor zijn maximaal 54 punten te verkrijgen.
9.10.7 Indien een voorjager bij het uitsturen van de hond bewust afwijkt van de voorgeschreven volgorde, waardoor de apporten niet in de juiste volgorde worden binnengebracht, zal op deze proef een onvoldoende worden verkregen (maximaal 54 punten).
9.10.8 Indien een hond alle apporten binnenbrengt, maar niet in de juiste volgorde zonder dat de voorjager bij het uitsturen bewust is afgeweken van de voorgeschreven volgorde, zal voor deze proef een voldoende worden verkregen met een puntenwaardering tussen de 55 en 70 punten.

Art. 9.11
DISKWALIFICATIE
Een hond, die bij welke proef dan ook hinderlijk jankt of blaft, schotschuw blijkt te zijn, wild of de dummy aansnijdt, begraaft, verstopt, beschadigt of hierop rolt wordt gediskwalificeerd en zal in geen geval een certificaat behalen.

Art. 9.12
BIJZONDERE BEPALINGEN

9.12.1 In uitzonderlijke gevallen is de keurmeester bevoegd om, in een individueel geval of in het algemeen,
de tijd te verlengen.
9.12.2 Een keurmeester is bevoegd om een proef te laten beëindigen wanneer er naar zijn oordeel niet aan de gestelde eisen wordt voldaan.
9.12.3 Bij verdenking van hardheid in de bek, moet de keurmeester het geapporteerde wild c.q. dummy onderzoeken op beschadigingen.
9.12.4 Een afgevaardigde of het comité is bevoegd om van de bepalingen in deze paragraaf af te wijken, indien en voor zover de omstandigheden zodanig zijn dat aan de essentie van een proef anders geen recht kan worden gedaan.
9.12.5 Een afgevaardigde of het comité is bevoegd om Flatcoated Retrievers die een ernstig agressief gedrag vertonen te diskwalificeren.

Art. 9.13
CERTIFICATEN

9.13.1 Om een certificaat te behalen moeten alle apporten binnen de gestelde tijd zijn binnengebracht en per proef een voldoende zijn behaald. De combinatie met een behaald certificaat met het hoogste aantal punten is de winnende combinatie.
9.13.2 In geval een hond een apport niet binnenbrengt binnen de daarvoor geldende tijd zal deze hond in de uitslag lager eindigen dan de hond die alle apporten binnenbrengt, ongeacht het aantal behaalde punten.
9.13.3 Aan iedere deelnemer, die geen certificaat behaald, wordt een herinneringscertificaat uitgereikt.
9.13.4 Certificaatformulieren worden door het bestuur ter beschikking gesteld. Deze dienen, na volledig te zijn ingevuld en door de afgevaardigde of het comité te zijn ondertekend, onmiddellijk na afloop van de WFRG Trofee aan de rechthebbenden te worden uitgereikt.

Art. 9.14
BEKERREGLEMENT

9.14.1 Aan de winnende combinatie, voorjager en hond, wordt de WFRG Trofee uitgereikt.
9.14.2 De WFRG Trofee is een wisseltrofee, die door het bestuur ter beschikking is gesteld.
9.14.3 De WFRG Trofee blijft eigendom van het bestuur en kan derhalve nimmer permanent in eigendom worden verworven.
9.14.4 Voor het in de WFRG Trofee doen aanbrengen van een toepasselijke gravering wordt door en op kosten van het bestuur zorg gedragen.
9.14.5 Indien in enig jaar de WFRG Trofee niet wordt gehouden of indien geen der deelnemers een certificaat behaald, wordt de WFRG Trofee niet uitgereikt.

H10 - Teamwedstrijd

art. 10.1
De Teamwedstrijd is een Workingtest waaraan wordt deelgenomen door teams bestaande uit drie retrievers van hetzelfde ras of diverse retrieverrassen door elkaar.

art. 10.2
Elk team moet bestaan uit drie gediplomeerde retrievers met een door het bestuur van tevoren aangegeven gedefinieerd africhtingsniveau, waarvan de diploma’s behaald zijn uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de Team-wedstrijd.
Een A-hond mag vervangen worden door een B2-hond die tijdens deelname aan een Workingtest in de B2- klasse, 85 punten of hoger heeft behaald.

Art.10.3
Een hond die één of meerdere certificaten heeft behaald in de Starters klasse in de OWT moet als B-hond deelnemen.
Een hond die één of meerdere certificaten heeft behaald in de Novice klasse in de OWT moet als A-hond deelnemen, evenals een hond met een Open klasse certificaat.

art. 10.4
Een teamwedstrijd omvat een aantal proeven van kunstmatige aard, bij voorkeur vijf.

art. 10.5
De proeven bestaan uit drie onderdelen. De eisen per klasse zijn beschreven in art. 8.8 van de Workingtesten.

H11 - Internationale working test

art. 11.1
De Internationale Workingtest is een Workingtest waaraan wordt deelgenomen door teams bestaande uit retrievers, afkomstig uit verschillende landen. Dit evenement vindt jaarlijks in een ander land plaats.

art. 11.2
Een team bestaat uit drie honden op minimaal B2-niveau.

art. 11.3
Indien het bestuur de mogelijkheid heeft om vanuit de WFRG een team af te vaardigen en in geval het bestuur hiertoe besluit dan wordt de afvaardiging als volgt samengesteld:

 • De hoogst geplaatste Flatcoated Retriever van de WFRG Trofee van het afgelopen jaar en/of
 • De hoogst geplaatste Flatcoated Retriever in de A-klasse op de Najaarsworkingtest van het afgelopen jaar en/of
 • De hoogst geplaatste Flatcoated Retriever in de A-klasse op de Voorjaarsworkingtest van het lopende jaar en/of
 • De meest succesvolle Flatcoated Retriever op de veldwedstrijden en/of de hoogste geplaatste retriever in de open klasse op de OWT van het lopende jaar.

art. 11.4
De samenstelling van het team kan afwijken van de selectiecriteria als genoemd onder artikel 11.3 indien zulks naar het oordeel van het complete bestuur wenselijk geacht wordt.

art. 11.5
Het bestuur kan besluiten bij te dragen in de kosten van inschrijving en deelname.

H12 - Koudwildtest

art. 12.1
Algemeen
Een Koudwildtest is bedoeld om Retrievers en hun voorjagers ervaring te laten opdoen in situaties die zich tijdens de jacht en veldwedstrijden kunnen voordoen. De test is bedoeld voor voorjagers die met hun Retriever aan veldwedstrijden willen deelnemen. Er wordt gebruik gemaakt van koud wild. Het is beslist geen wedstrijd maar een test.

art. 12.2
Voorwaarden voor deelname aan de test
Het minimumniveau van de Retriever moet voldoen aan een goed B-niveau.
De leeftijd van de Retriever moet ten minste 1,5 jaar zijn.
De hond moet haar- en veerwild apporteren.
De hond moet voldoende steady zijn.
De hond mag nog geen Veldwerkcertificaat hebben.

art. 12.3
Uitsluitingen
Honden die ernstige fouten vertonen, zoals geen wild apporteren, wild aanvreten, hard in de bek zijn en hinderlijk piepen of janken, worden door de wedstrijdleiding of de keurmeesters van verdere deelname uitgesloten.

art. 12.4
Gedragsregels
Om de test niet te verstoren en in verband met de veiligheid, gelden de gedragsregels als vermeld in Hoofdstuk 14.

Art. 12.5
Beoordeling
De honden worden individueel beoordeeld. Er wordt geen rangschikking opgesteld. Iedere deelnemer krijgt
een certificaat van deelname met daarop vermeld een indruk van de hond gedurende de Koudwildtest. Certificaten worden volledig ingevuld en door de wedstrijdleiding ondertekend en direct na afloop uitgereikt.

H13 - Veldwedstrijden

art. 13.1
Een veldwedstrijd georganiseerd door de WFRG omvat het specifieke retrieverveldwerk tijdens een praktische jacht. Het kan werk op post en/of voor de voet betreffen.

art. 13.2
Deelname staat open voor WFRG leden en niet WFRG leden met hun Retrievers, echter bij de toewijzing voor de retrievers die in aanmerking komen voor de loting moet rekening gehouden worden om zoveel mogelijk de Flatcoated Retriever aan deze evenementen te laten deelnemen.

art. 13.3
Het minimum niveau van de Retriever voor deelname is een goed B-niveau, ervaring met warm wild, bij voorkeur in de praktijkjacht.

art. 13.4
Alle ingeschreven Retrievers zullen in de gelegenheid worden gesteld wild te apporteren.
Honden die ernstige fouten vertonen, zoals geen wild willen apporteren, wild aanvreten, hard in de bek zijn en hinderlijk piepen of janken worden door de keurmeesters van verdere deelname uitgesloten.

art. 13.5
Als keurmeester worden uitgenodigd; veldwerkkeurmeesters.

art. 13.6
Recht van deelname hebben alle retrieverrassen. Deelname aan een veldwedstrijd vindt plaats door middel van loting na de sluitingsdatum.

art. 13.7
Aan de veldwedstrijd kan zowel los als aangelijnd worden deelgenomen.

art. 13.8
Iedere deelnemer krijgt een beoordeling van de keurmeesters over het werken met de hond tijdens de veldwedstrijd.

art. 13.9
De algemeen geldende regels op deze veldwedstrijd zijn van toepassing (ORWEJA) AVR.

H14 - Gedragsregels veldwedstrijden

Om de jacht niet te verstoren en i.v.m. de veiligheid, gelden voor de voorjagers de navolgende gedragsregels.

art. 14.1
Het houden van de weidelijke jacht staat te allen tijde primair en het houden van een jachthondenwedstrijd secundair.

art. 14.2
Indien de voorjager zich voor de eerste maal inschrijft voor een veldwedstrijd dient men een schriftelijke onderbouwing mee te sturen met het inschrijfformulier. Deze onderbouwing dient als bewijs voor reeds opgedane veldwerkervaring of praktijkervaring in de jacht alsmede mogelijk koudwildtest resultaat.

art. 14.3
Voorjagers moeten bedekte kleding (bij voorkeur groen) dragen.

art. 14.4
Het meenemen van begeleiders in het veld is niet toegestaan.

art. 14.5
Omdat we te gast zijn, dienen voorjagers zich te onthouden van commentaar, bijvoorbeeld op:

 • Wijze postindeling, drijven, verloop jacht etc.
 • Kwaliteit schutters.
 • Hoeveelheid en kwaliteit gepresenteerde wild.

art. 14.6
Voorjagers moeten alle instructies van veldwedstrijdleiding en keurmeesters opvolgen.

art. 14.7
Wanneer de jagermeester of de geweren i.v.m. de veiligheid of om andere redenen aanwijzingen geven, dienen deze te worden opgevolgd.

art. 14.8
Bij de jachtvorm 'voor de voet' dient men te allen tijde in de linie te blijven en zich te richten op de gedragingen van de jagermeester/geweren en/of wedstrijdleiding.

art. 14.9
Voor de jachtvorm 'ter drijfjacht' geldt dat:

 • de voorjagers bij hun keurmeester/geweer of op de aangegeven verzamelplaats voor niet in de wedstrijd zittende combinaties dienen te blijven.
 • die plaats slechts mogen verlaten op aanwijzing van wedstrijdleiding/keurmeester.
 • er stilte dient te worden betracht met name ook op de verzamelplaats voor niet in de wedstrijd zittende combinaties, tenzij de wedstrijdleiding anders meedeelt.
 • de voorjagers zich bij het innemen van de posten en tijdens de driften t.a.v. sluipen, dekking zoeken etc. zoveel mogelijk moeten gedragen als de geweren en keurmeesters.

art. 14.10
Communiceren met keurmeesters, geweren of andere personen tijdens de jacht dient tot het uiterste te worden beperkt.

art. 14.11
Commentaar ten aanzien van het werken van andere honden moet achterwege blijven.

art. 14.12
De honden blijven te allen tijde aangelijnd totdat de wedstrijdleiding of de keurmeesters te kennen geven dat u in de wedstrijd bent.

art. 14.13
Voorjagers die definitief uit de wedstrijd zijn, dienen zich aan dezelfde regels te houden als zij die nog in de wedstrijd zitten. Met name het verlaten van de verzamelplaats voor niet in de wedstrijd zittende deelnemers, bijvoorbeeld om mee te gaan drijven, mag slechts na toestemming van de wedstrijdleiding geschieden.

art. 14.14
Bij verplaatsingen met de auto in het veld moet zoveel mogelijk met elkaar meegereden worden, ten einde een minimale verstoring te verkrijgen.

art. 14.15
Bij calamiteiten of overtreding van de in dit hoofdstuk genoemde artikelen treedt artikel 17.7 in werking.

H15 - Diploma's en prijzen

art. 15.1
CLUBDIPLOMA'S

De WFRG kent de diploma's C, B en A.

art. 15.2
De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd in cijfers van 6 t/m 10.
6 is voldoende
7 is ruim voldoende
8 is goed
9 is zeer goed
10 is volmaakt

Een proef, die onvoldoende wordt afgelegd, wordt gewaardeerd met de letter 'O'.

art. 15.3
Om het C-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m E tenminste een 6 hebben gekregen.

art. 15.4
Om het B-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m H tenminste een 6 hebben gekregen.

art.15.5
Om het A-diploma te behalen moet de hond voor alle proeven A t/m J tenminste een 6 hebben gekregen. Om proef I te mogen afleggen moet de hond voor de proeven A t/m H tenminste een 6 hebben gekregen, waarbij voor de apporteerproeven D t/m H tenminste een 7 gemiddeld moet zijn behaald.
Om proef J te mogen afleggen moet de hond voor proef I tenminste een 6 hebben gekregen.

art. 15.6
Een hond die wordt gediskwalificeerd (zie: hoofdstuk 16) komt in geen geval in aanmerking voor een diploma.
De keurmeester noteert een 'D' (diskwalificatie). De organiserende instantie vermeldt deze uitslag op dezelfde wijze op de recapitulatiestaten.
De afgevaardigde neemt onder punt 7 van het afgevaardigdenrapport de diskwalificatie als aparte vermelding op.

art. 15.7
Diploma's worden door het bestuur ter beschikking gesteld.
Diploma's dienen, na volledig te zijn ingevuld en door de afgevaardigde te zijn ondertekend, onmiddellijk na afloop van het JP-evenement aan de rechthebbende te worden uitgereikt.

art. 15.8
Diploma's worden niet nagezonden.

art. 15.9
PRIJZEN CLUBDIPLOMADAGEN
Het bestuur stelt drie prijzen per categorie ( C, B en A ) beschikbaar voor die honden, die in hun categorie de diploma's behalen met het hoogste puntenaantal.

art. 15.10
Indien er aan een proef uit een hogere categorie is deelgenomen komt de hond, ongeacht het resultaat hiervan, niet meer in aanmerking voor een prijs in de lagere categorieën. Dit geldt ook als een hond wordt aangemeld voor deelname aan de A-klasse.

art. 15.11
Vervallen.

art. 15.12
WORKINGTESTEN
Hierbij zijn geen diploma's te behalen. Er zijn certificaten te behalen. Er zijn 4 categorieën: C, B1 , B2 en A.

art. 15.13
Workingtestcertificaten worden door het bestuur ter beschikking gesteld.
Certificaten dienen na volledig te zijn ingevuld en door de afgevaardigde te zijn ondertekend, onmiddellijk na afloop van de Workingtest aan de rechthebbende te worden uitgereikt.

art. 15.14
Workingtestcertificaten worden niet nagestuurd.

art. 15.15
PRIJZEN WORKINGTESTEN
Het bestuur stelt drie prijzen per categorie ( C, B1, B2 en A ) beschikbaar voor de honden die in hun categorie de hoogste aantallen punten behalen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de deelnemer minimaal een totaalscore van 60 punten te hebben behaald.
Daar waarin de einduitslag sprake is van ex-aequo voor de plaatsing 1,2 en 3 geldt onderstaand..
De hond die de meeste apporten heeft binnengebracht gaat voor in de einduitslag op de hond die minder apporten heeft binnengebracht. Is dat niet het geval dan geldt dat de jongste hond hoger in de rangschikking eindigt.

art. 15.16
OWT
Hierbij zijn geen diploma’s te behalen. Er zijn certificaten te behalen. Er zijn 3 categorieën: Starters klasse, Novice klasse en Open klasse.

art. 15.17
PRIJZEN OWT
Het bestuur stelt 3 prijzen per categorie (Starters, Novice en Open klasse) beschikbaar voor combinaties die in hun categorie het hoogst aantal punten behaalden.

art. 15.18
PRIJZEN WFRG
De WFRG Trofee is een wisseltrofee, beschikbaar voor de winnaar voor slechts een jaar, die door het bestuur ter beschikking is gesteld. Daarnaast ontvangt de winnaar een herinneringsprijs.

art. 15.19
PRIJZEN TEAMWEDSTRIJD
Het bestuur stelt voor drie teams met de hoogste aantallen punten drie prijzen beschikbaar.

art. 15.20
PRIJZEN KNJV-M.A.P.
Het bestuur stelt drie prijzen per klasse (B en A) beschikbaar voor de honden die op de door de WFRG
georganiseerde M.A.P. in hun categorie het hoogst aantal punten behaalden.

art. 15.21
PRIJZEN KNJV STANDAARD JACHTHONDENPROEF
Het bestuur stelt drie prijzen per categorie (C, B en A) beschikbaar voor die honden, die in hun categorie de diploma's met de hoogste aantallen punten behaalden.

H16 - Diskwalificatie

art. 16.1
Redenen voor diskwalificatie zijn:

 • Agressief gedrag van de hond jegens zijn soortgenoten of mensen.
 • Schotschuw zijn.
 • Hard in de bek zijn.
 • Het kapot bijten, aanvreten of zwaar beschadigen van dummy’s of wild.
 • Het verstoppen van, begraven van of rollen op dummy’s of wild.
 • Het hinderlijk piepen, janken of blaffen op post en tijdens het uitvoeren van de proeven.
 • Het bij herhaling loslaten van de hond door de voorjager, buiten de proeven om.
 • Mishandelen van zijn hond door de voorjager.
 • Het ernstig misdragen van een voorjager tegenover organisatie, mede-deelnemers of publiek.

art. 16.2
Gedurende het verloop van een proef kan de keurmeester de hond diskwalificeren.

art. 16.3
Buiten het verloop van een proef diskwalificeert de afgevaardigde of keurmeester. Laatstgenoemde alleen na overleg met de afgevaardigde.

art. 16.4
Indien een hond door een keurmeester gediskwalificeerd wordt dient dit terstond aan afgevaardigde en wedstrijdsecretariaat te velde te worden gemeld.

art. 16.5
Na diskwalificatie is de hond uitgesloten van verdere deelname aan de proef. Er wordt geen diploma of certificaat uitgereikt.

art. 16.6
De afgevaardigde is verplicht één en ander in zijn afgevaardigde rapport te vermelden.

art. 16.7
Op de recapitulatiestaat dient achter de naam van de hond een 'D' geplaatst te worden.

art. 16.8
Voor beroepsmogelijkheden, zie: hoofdstuk 17.

H17 - Klachten en geschillen

art. 17.1
Tegen de beoordeling van een hond door een keurmeester is geen beklag mogelijk, tenzij blijkt dat afgeweken is van het in dit reglement gestelde.

art. 17.2
Klachten betreffende de proeven moeten ter plaatse aan de afgevaardigde worden voorgelegd. De afgevaardigde zal, indien de aard van klacht zulks vereist, ter plaatse uitspraak doen.
De uitspraak van de afgevaardigde is tijdens de proeven voor alle partijen bindend.

art. 17.3
Tegen uitspraken van een afgevaardigde, alsmede ten aanzien van klachten een JP-evenement betreffende en niet zodanig spoedeisend dat de afgevaardigde zich daarover ter plaatse heeft willen uitspreken, kan schriftelijk binnen acht dagen na afloop van het JP-evenement per aangetekend schrijven bij het secretariaat van het bestuur een beklag worden ingediend.

art. 17.4
Het bestuur is gehouden de beslissing ter zake binnen negen weken aan de partijen mede te delen per aangetekend schrijven.

art. 17.5
Het WFRG-bestuur doet de beslissende uitspraak.

art. 17.6
Keurmeesters en de vanwege de organiserende instantie aangewezen verantwoordelijke leiders zijn verplicht om een voorjager, die zich misdraagt ten opzichte van zijn hond of zich ten aanzien van wie of wat dan ook, niet gedraagt zoals een goed voorjager betaamt, bij de afgevaardigde te rapporteren.

art. 17.7
De afgevaardigde is bevoegd, afhankelijk van de ernst van een overtreding, een voorjager van verdere deelneming uit te sluiten.
De afgevaardigde kan de organiserende instantie opdragen om hen die het goede verloop van een JP- evenement ongunstig beïnvloeden of belemmeren, van het terrein te (doen) verwijderen op straffe van staking van het JP-evenement. In geval van een openbaar terrein dient dit in samenwerking met de lokale autoriteiten te geschieden.
De afgevaardigde is verplicht van een en ander in zijn afgevaardigderapport melding te maken.

H18 - Slotbepalingen

art. 18.1
Wijzigingen, dit reglement aangaande, zullen op de WFRG website gepubliceerd worden. Bekrachtiging van de wijzigingen vindt ten allen tijde plaats via goedkeuring door het WFRG bestuur.

art. 18.2
Om uitzonderlijke redenen kan de afgevaardigde afwijken van het gestelde in dit reglement. Hiervan dient melding te worden gemaakt in zijn rapport.

art. 18.3
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij verschil van mening omtrent toepassingen ervan, beslist het bestuur van de WFRG.

art. 18.4
Deelnemers aan de JP-evenementen welke reglementair vallen onder de KNJV of Orweja worden geacht op de hoogte te zijn van deze reglementen, welke algemeen verkrijgbaar zijn bij de Orweja. (zie website Orweja).

art. 18.5
Deelnemers aan de JP-evenementen stellen zich bloot aan bepaalde risico's die inherent zijn aan het deelnemen van de in dit reglement opgenomen JP-evenementen. WFRG en door de WFRG aangewezen organisaties kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct gevolg van JP-evenementen, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid.