Hieronder vindt u een weergave van de (meeste) soorten wedstrijden, zoals die door de WFRG worden georganiseerd. Afhankelijk van het soort wedstrijd valt deze onder:

Voor het inschrijvingen op wedstrijden dient u een account te hebben, waarmee u overeenkomstig inlogt op de systement van:

Beide systemen lijken op elkaar. U moet daar gegevens van uzelf, uw honden en dipoloma's invoeren. Neem er de eerste keer dus even de tijd voor.

Hieronder vindt u een weergave van de (meeste) soorten wedstrijden, zoals die door de WFRG worden georganiseerd. Afhankelijk van het soort wedstrijd valt deze onder:

Voor het inschrijvingen op wedstrijden dient u een account te hebben, waarmee u overeenkomstig inlogt op de systement van:

Beide systemen lijken op elkaar. U moet daar gegevens van uzelf, uw honden en dipoloma's invoeren. Neem er de eerste keer dus even de tijd voor.

Clubdiplomadagen

Op een clubdiplomadag is het reglement van de WFRG van kracht. Zie SJP voor diplomadagen onder regime van Orweja.

Op een clubdiplomadag worden een aantal proeven afgelegd, die vast omschreven zijn in het Jachtproeven reglement van de WFRG.

Er kan op drie nivo's worden deelgenomen, van beginner (nivo C) tot ver gevorderd (nivo A) met voor elk nivo overeenkomstige proeven. De C- en B-proeven worden afgelegd met dummy’s, de A-proeven met wild (duif en eend).
Iedereen doet de C-proeven. Degenen die voor B of A hebben ingeschreven, doen tevens de B-proeven. Op basis van de resultaten tot dusver wordt bepaald wie er voor de A-proeven in aanmerking komen (en dat ook nog willen).

De minimumleeftijd om mee te mogen doen is:

 • in de C-klasse: 9 maanden
 • in de B-klasse: 12 maanden
 • in de A-klasse: 18 maanden

Een diploma wordt afgegeven voor het nivo waarop alle proeven met een voldoende zijn beoordeeld. Dat kan dus afwijken van het nivo waarop is ingeschreven.

C-proeven

Er zijn 5 C-proeven, met de nadruk op appèl:

 1. aangelijnd en los volgen
 2. uitsturen en komen op bevel
 3. houden op de aangewezen plaats
 4. apport te land
 5. apport uit diep water

B-proeven

Er zijn 3 B-proeven, met de nadruk op apporteren:

 1. verlorenapport te land
 2. markeerapport te land
 3. apport over diep water.

A-proeven

Alleen als alle C- en B-proeven met een voldoende zijn beoordeeld EN het gemiddelde voor de apporteeronderdelen (D t/m H) minimaal een zeven is, mogen de A-proeven worden afgelegd.

Er zijn twee A-proeven, die worden afgelegd met wild:

 1. dirigeerproef te land
 2. apport van verre loper over breed water(sleep)

De J-proef wordt alleen afgelegd na een voldoende op de I-proef.

Workingtesten

Op een workingtest is het reglement van de WFRG van kracht. Zie OWT en MAP voor workingtesten onder regime van Orweja.

Tijdens de workingtest worden de honden beoordeeld op het afleggen van een aantal niet vooraf bekende proeven, welke nagebootste jachtsituaties zijn. Voor deelname op de diverse nivo's bestaan toelatingseisen. Het is niet toegestaan in te schrijven voor een lagere klassen dan waarvoor men zich ergens heeft gekwalificeerd (behoudens de genoemde uitzonderingen).

C-klasse

Ingeschreven kan worden door:

 • voorjagers met een hond met een C-diploma (club of SJP)
 • voorjagers met honden tot 18 maanden met een B-diploma, die nog niet wensen in te schrijven in de B-Klasse
B1-klasse

Ingeschreven kan worden door:

 • voorjagers met honden met een B-diploma (club of SJP), die voor het eerst in de B-klasse inschrijven
 • voorjagers die al eerder in de B1-klasse inschreven en die niet op basis van behaalde resultaten in de B2-klasse behoren in te schrijven
B2-klasse

Ingeschreven kan worden door:

 • voorjagers met honden die al eerder in de B2-klasse inschreven
 • voorjagers met honden met één of meerdere B1-diploma's die op eerdere Workingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste vijf
 • voor honden die opgegaan zijn voor het A-diploma maar dit niet hebben behaald
 • voorjagers met honden met één of meerdere A-diploma’s, die de leeftijd van 24 maanden nog niet bereikt hebben en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de A-klasse
 • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste drie
A-klasse

Ingeschreven kan worden door:

 • voorjagers met honden met een A-diploma
 • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse vereniging bij de eerste drie zijn geëindigd met minimaal de kwalificatie ZG of driemaal een kwalificatie G of éénmaal een kwalificatie U hebben behaald.

Talentenjacht

De WFRG-Talentenhacht staat open voor leden en niet-leden.

De WFRG-Talentenjacht is een (speciale) workingtest waaraan uitsluitend Flatcoated Retrievers kunnen deelnemen.
De workingtest bestaat in beginsel uit vier meervoudige niet gestandaardiseerde apporteerproeven, ingedeeld in drie klassen. Voor de beste vijf combinaties per klasse, mits zij alle apporten hebben binnen gebracht, volgt aansluitend een vijfde apporteerproef (de finaleproef). Het bestuur kan besluiten voor speciale doelgroepen extra, in dit reglement omschreven, klassen open te stellen.

Het doel van de WFRG-Talentenjacht is om eens per jaar de prestaties van zoveel mogelijk Flatcoated Retrievers en op alle niveaus, in wedstrijdverband te vergelijken. Van dit evenement dient in het bijzonder een stimulerende werking uit te gaan met betrekking tot deelname aan jacht gerelateerde proeven.

De WFRG-Talentenjacht wordt ingedeeld in drie (standaard)klassen, te weten de Starters klasse, de Novice klasse en de Open klasse.
Daarnaast bestaat de mogelijk het evenement uit te breiden met een Snuffel klasse en/of een Veteranen klasse.

Teamwedstrijd

Een teamwedstrijd is een workingtest waaraan wordt deelgenomen door teams bestaande uit drie retrievers van verschillende africhtingsniveau.

Elk team moet bestaan uit drie gediplomeerde retrievers te weten een A-, een B- en een C-hond.
De A-hond mag vervangen worden door:

 • een B2-hond die tijdens deelname aan een workingtest in de B2-klasse een certificaat heeft behaald;
 • een hond die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse retrieververeniging minimaal een ZG-kwalificatie heeft behaald.

Om te voorkomen dat honden zich na inschrijving voor de teamwedstrijd niet verder kunnen ontwikkelen, mogen hogere diploma’s, behaald in de periode van drie maanden voor de datum van de teamwedstrijd, buiten beschouwing worden gelaten.

Een teamwedstrijd bestaat uit minimaal vier, doch bij voorkeur vijf proeven. De proeven worden zo uitgezet dat voor elk van de honden een apport haalbaar is. Echter staat het een team vrij om te bepalen welke hond op welk onderdeel zal worden ingezet.

Duowedstrijd

De Duo-wedstrijd is een workingtest waarbij twee retrievers met hun voorjagers samen een team vormen.

De wedstrijd bestaat uit vijf proeven met elk drie apporten. Met uitzondering van een eventuele sleep wordt er gebruik gemaakt van standaard dummy's. Van de in totaal vijftien apporten mogen er per hond maximaal acht worden binnengebracht. Het is aan de voorjagers om te bepalen welke hond waarop wordt ingezet. Inzicht van de voorjagers in de proefonderdelen, waarbij zij gebruik maken van de sterke punten van de afzonderlijke honden, is van essentieel belang. Het zoveel en zo correct mogelijk binnenbrengen van de apporten is uiteindelijk bepalend voor de einduitslag.

De Duo-wedstrijd is een experiment, waarvan in de praktijk zal blijken of het al dan niet aanslaat. In dit kader is ook de regelgeving (nog) niet uitputtend uitgewerkt. Waar nodig zal worden teruggegrepen op het Jachtproevenreglement.


De Duowedstrijd kent 2 klassen:

 • De B1/C klasse, waarbij teams gevormd mogen worden met ofwel een B1 en een C hond, ofwel twee C honden. Twee B1 honden in één team is dus niet toegestaan.
 • In de A/B2 klasse mogen teams gevormd worden met een A en een B2 hond of twee B2 honden. Twee A honden in een team is niet toegestaan.

De wedstrijd zal bestaan uit 5 proeven, waar bij iedere proef 3 apporten te halen zijn. Het is aan de voorjagers om te bepalen welke hond op welk apport wordt ingezet.

Het is toegestaan dat één hond op een proef alle drie apporten binnenbrengt.

Door een hond mogen over de gehele wedstrijd niet meer dan 8 van de 15 apporten worden binnengehaald.

Per proef worden maximaal 100 punten toegekend, per apport maximaal 30 punten en maximaal 10 punten voor postgedrag.

Indien de ingezette hond een apport niet binnenbrengt, mag de andere hond hierop worden ingezet. Voor dit apport worden dan nog maximaal 15 punten toegekend.
In alle gevallen blijft de regel dat per hond maximaal acht apporten mogen worden geapporteerd van kracht.

Bij de eindrangschikking wordt eerst gekeken naar het aantal binnengebrachte apporten, daarna pas naar het aantal punten.

De Standaard Jachthondenproef (SJP)

Een SJP bestaat uit dezelfde proeven als een clubdiplomadag, alleen nu met (koud) wild. Deze worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven.

Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven, ook wel “het rode boekje”, vindt u op www.orweja.nl/reglementen

De Orweja Workingtest (OWT)

Een ORWEJA working test (OWT) is een wedstrijd die tot doel heeft de werkkwaliteiten van de verschillende apporterende honden rassen te testen, zonder dat daarbij op wild wordt gejaagd en uitsluitend gebruik gemaakt wordt van dummy’s.

OWT's dienen ter voorbereiding op deelname aan apporteer veldwedstrijden. Zij worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA Workingtest Reglement.

Het ORWEJA Workingtest Reglement vindt u op www.orweja.nl/reglementen

Meervoudige Apporteerproef (MAP)

Deelname aan een MAP is uitsluitend mogelijk indien de hond in het bezit is van een SJP-B of SJP-A diploma.

Een MAP bestaat uit 6 samengestelde proeven waarbij op iedere proef twee stuks dood veer- of haarwild geapporteerd dienen te worden. De proeven zijn niet vooraf bekend en zijn gesimuleerde jachtsituaties. De proeven worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven.

Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven vindt u op www.orweja.nl/reglementen

Veldwedstrijd

In een veldwedstrijd worden retrievers in het vrije veld na het schot beoordeeld op de mate waarin zij in samenwerking met de voorjager het wild binnen brengen.

Het veldwedstrijdreglement voor Retrievers vindt u op www.orweja.nl/reglementen/